Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.02.46.432
2006-06-21 Dz.U.03.104.965 § 1
2003-09-01 Dz.U.03.104.965 § 1
Dz.U.03.141.1362 § 1
2004-09-01 Dz.U.04.164.1716 § 1
2005-09-01 Dz.U.05.142.1191 § 1
2006-03-17 Dz.U.06.36.250 § 1
2006-05-23 Dz.U.06.86.595 § 1
2006-08-08 Dz.U.06.141.999 § 1
2010-01-23 Dz.U.10.2.4 § 1
2010-10-06 Dz.U.10.186.1245 § 1
2011-12-31 Dz.U.11.296.1754 § 1
2015-04-08 Dz.U.15..408 § 1
2016-09-01 Dz.U.16..1335 § 1
2019-06-13 Dz.U.19..1094 § 1
2019-09-01 Dz.U.19..402 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego.
(Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2002 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie dotyczy organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
§ 2.
1.
 1. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.104.965)
 2. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 17 marca 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.36.250)
 3. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 8 sierpnia 2006 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.141.999)
 4. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
 5. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2016.1335)
W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.
1a.
 1. § 2 ust. 1a dodany z dniem 8 sierpnia 2006 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.141.999)
 2. § 2 ust. 1a uchylony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
(uchylony)
2.
 1. § 2 ust. 2 zmieniony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą rozpoczynać się w pierwszym powszednim dniu lutego i kończyć w ostatni piątek stycznia.
3.
 1. § 2 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.141.1362)
 2. § 2 ust. 3 zmieniony z dniem 23 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.2.4)
 3. § 2 ust. 3 uchylony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
(uchylony)
4.
 1. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca. 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.04.164.1716)
 2. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 1 września 2005 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca. 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.05.142.1191)
 3. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 23 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.2.4)
 4. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 31 grudnia 2011 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.11.296.1754)
 5. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
W klasach (semestrach) programowo najwyższych:
1)
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: liceów ogólnokształcących i techników oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek kwietnia;
2)
liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia, z tym że w przypadku gdy:
a)
najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu poprzedzającym ten dzień,
b)
dzień 2 stycznia wypada w piątek, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w drugi piątek po dniu 1 stycznia.
5.
 1. § 2 ust. 5 dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca. 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.04.164.1716)
 2. § 2 ust. 5 uchylony z dniem 1 września 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca. 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.05.142.1191)

(uchylony)

§ 3.
1.
W szkołach:
1)
zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,
2)
 1. § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 21 czerwca 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.104.965)
 2. § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
3)
wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,
4)
ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
2.
Dyrektorzy szkół specjalnych, przy których zorganizowany jest internat, i dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, mogą połączyć zimową przerwę świąteczną z feriami zimowymi.
§ 4.
1.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz klasach dotychczasowego czteroletniego technikum są realizowane przez 5 dni w tygodniu.
2.
Dyrektor szkoły, w której prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowego czteroletniego technikum, organizującej praktyczną naukę zawodu poza szkołą, może, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została utworzona, rady pedagogicznej i rady rodziców oraz w porozumieniu z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu, zdecydować, że kształcenie uczniów tych klas odbywa się przez 6 dni w tygodniu. Dyrektor szkoły powiadamia, przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy w następnym roku szkolnym.
3.
Dyrektorzy szkół niewymienionych w ust. 2 decydują o organizacji tygodnia pracy we własnym zakresie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, natomiast w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, organizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z innymi podmiotami — także w porozumieniu z tymi podmiotami. Dyrektorzy szkół powiadamiają, przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o organizacji tygodnia pracy.
§ 5.
 1. § 5 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
1.
Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:
1)
szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
2)
gimnazjów - do 8 dni,
3)
 1. § 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni.
2.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:
1)
w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a)
 1. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) uchylona z dniem 1 września 2016 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2016.1335)
(uchylony)
b)
 1. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmieniona z dniem 1 września 2016 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2016.1335)
egzamin gimnazjalny,
c)
egzamin maturalny,
d)
 1. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d) zmieniona z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy;
2)
w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
3)
w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
3.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.
3a.
 1. § 5 ust. 3 zmieniona z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
§ 6.
 1. § 6 uchylony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
(uchylony)
§ 6a.
 1. § 6a dodany z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.141.1362)
 2. § 6a zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
1.
W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
2.
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.
§ 7.
 1. § 7 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
(uchylony)
§ 7a.
 1. § 7a dodany z dniem 23 maja 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.86.595)
Dzień 26 maja 2006 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 79, poz. 844).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel