Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.02.46.432
2006-06-21 Dz.U.03.104.965 § 1
2003-09-01 Dz.U.03.104.965 § 1
Dz.U.03.141.1362 § 1
2004-09-01 Dz.U.04.164.1716 § 1
2005-09-01 Dz.U.05.142.1191 § 1
2006-03-17 Dz.U.06.36.250 § 1
2006-05-23 Dz.U.06.86.595 § 1
2006-08-08 Dz.U.06.141.999 § 1
2010-01-23 Dz.U.10.2.4 § 1
2010-10-06 Dz.U.10.186.1245 § 1
2011-12-31 Dz.U.11.296.1754 § 1
2015-04-08 Dz.U.15..408 § 1
2016-09-01 Dz.U.16..1335 § 1
2019-06-13 Dz.U.19..1094 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego.
(Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2002 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie dotyczy organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
§ 2.
1.
 1. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.104.965)
 2. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 17 marca 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.36.250)
 3. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 8 sierpnia 2006 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.141.999)
 4. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
 5. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2016.1335)
W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
1a.
 1. § 2 ust. 1a dodany z dniem 8 sierpnia 2006 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.141.999)
 2. § 2 ust. 1a uchylony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
(uchylony)
2.
 1. § 2 ust. 2 zmieniony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą rozpoczynać się w pierwszym powszednim dniu lutego i kończyć w ostatni piątek stycznia.
3.
 1. § 2 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.141.1362)
 2. § 2 ust. 3 zmieniony z dniem 23 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.2.4)
 3. § 2 ust. 3 uchylony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
(uchylony)
4.
 1. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca. 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.04.164.1716)
 2. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 1 września 2005 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca. 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.05.142.1191)
 3. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 23 stycznia 2010 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.2.4)
 4. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 31 grudnia 2011 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.11.296.1754)
 5. § 2 ust. 4 zmieniony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
W klasach (semestrach) programowo najwyższych:
1)
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: liceów ogólnokształcących i techników oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek kwietnia;
2)
liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia, z tym że w przypadku gdy:
a)
najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu poprzedzającym ten dzień,
b)
dzień 2 stycznia wypada w piątek, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w drugi piątek po dniu 1 stycznia.
5.
 1. § 2 ust. 5 dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca. 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.04.164.1716)
 2. § 2 ust. 5 uchylony z dniem 1 września 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca. 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.05.142.1191)

(uchylony)

§ 3.
1.
W szkołach:
1)
zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,
2)
 1. § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 21 czerwca 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.104.965)
 2. § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
3)
wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,
4)
ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
2.
Dyrektorzy szkół specjalnych, przy których zorganizowany jest internat, i dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, mogą połączyć zimową przerwę świąteczną z feriami zimowymi.
§ 4.
1.
W zależności od warunków pracy szkoły, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni w tygodniu, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2.
Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości, oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, wynosi co najmniej 2, mogą prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować — w zależności od pory roku — przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje w tych sprawach podejmują dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.
3.
Dyrektorzy szkół niewymienionych w ust. 2 decydują o organizacji tygodnia pracy we własnym zakresie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, natomiast w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, organizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z innymi podmiotami — także w porozumieniu z tymi podmiotami. Dyrektorzy szkół powiadamiają, przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o organizacji tygodnia pracy.
§ 5.
 1. § 5 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
1.
Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:
1)
szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
2)
gimnazjów - do 8 dni,
3)
 1. § 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni.
2.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:
1)
w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a)
 1. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) uchylona z dniem 1 września 2016 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2016.1335)
(uchylony)
b)
 1. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmieniona z dniem 1 września 2016 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2016.1335)
egzamin gimnazjalny,
c)
egzamin maturalny,
d)
 1. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d) zmieniona z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
2)
w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
3)
w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
3.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.
3a.
 1. § 5 ust. 3 zmieniona z dniem 8 kwietnia 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015.408)
W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
§ 6.
 1. § 6 uchylony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
(uchylony)
§ 6a.
 1. § 6a dodany z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.03.141.1362)
 2. § 6a zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
1.
W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
2.
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.
§ 7.
 1. § 7 zmieniony z dniem 6 października 2010 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.10.186.1245)
(uchylony)
§ 7a.
 1. § 7a dodany z dniem 23 maja 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.06.86.595)
Dzień 26 maja 2006 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 79, poz. 844).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel