Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatkowej pomocy pieniężnej dla uczniów dotkniętych klęską powodzi w maju 2010 r.

Data publikacji: 29 maja 2010 r.
Poleć znajomemu

Ze względu na znaczne zniszczenia materialne, spowodowane przez powódź i podtopienia, które wystąpiły na terenie co najmniej 9 województw, Rada Ministrów podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci i uczniów, których dotknęła powódź, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zasiłek powodziowy w wysokości tysiąca złotych

Wysokość tzw. zasiłku powodziowego, wypłacanego na dziecko lub ucznia, który w roku szkolnym 2009/2010 realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w każdym typie szkoły, wynosi 1000 zł.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia

Świadczenie będzie wypłacane tym dzieciom i uczniom, których rodziny zostały zakwalifikowane przez samorząd gminny do otrzymania świadczenia pieniężnego wypłacanego przez władze gminne w wysokości do 6000 zł.

W celu otrzymania zasiłku powodziowego rodzic, rodzic zastępczy, prawny opiekun lub uczeń pełnoletni musi zgłosić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia.

Rodziny nie są zobowiązane do przedkładania dodatkowych informacji oraz zaświadczeń w celu otrzymania zasiłku powodziowego.

Postępowanie dotyczące wypłaty świadczenia

Po zebraniu danych o liczbie dzieci uprawnionych do otrzymania wsparcia z budżetu państwa władze gminne przekażą niezwłocznie zbiorcze informacje do odpowiedniego wojewody. Na podstawie danych z terenu gmin objętych powodzią wojewoda wystąpi do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki na wypłatę pomocy. Zostaną one następnie przekazane do budżetów samorządów gminnych, gdzie będą niezwłocznie wypłacane rodzinom (rodzicom, rodzicom zastępczym, prawnym opiekunom) dzieci i uczniów lub pełnoletnim uczniom uprawnionym do pomocy.

Otrzymanie zasiłku powodziowego nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników, zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianym  programie.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel