200 mln zł na szkolne stołówki – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 2 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
200 mln zł na szkolne stołówki – projekt rozporządzenia

Do 15 kwietnia 2019 r. dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli zawnioskować do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie.

4 rodzaje zadań, które będą dofinansowane

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że wsparcie finansowe dotyczyć będzie zadania obejmującego:

  1. doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Maksymalne kwoty dofinansowania

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 3 Programu, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący:

  1. 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
  2. 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

20% udziału własnego

Warunkiem otrzymania dotacji ma być zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania  objętego wsparciem finansowym.

Wnioski będą składać dyrektorzy szkół do swoich organów prowadzących…

Aby skorzystać z programu, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, będzie musiał wystąpić do organu prowadzącego, z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:

1)     2019 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.;

2)     2020 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.;

3)     2021 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.;

4)     2022 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

5)     2023 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

…a organy prowadzące przekażą je wojewodom

Organ prowadzący, po weryfikacji wniosku dyrektora pod kątem jego kompletności i prawidłowości, wystąpi do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:

1)     2019 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.;

2)     2020 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

3)     2021 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

4)     2022 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.

5)     2023 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Organy prowadzące powinny otrzymać dotację do 30 czerwca

Po zakończeniu procedury wyboru projektów, które zostaną dofinansowane, środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego wojewoda przekaże nie później niż w roku:

1)     2019 – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.;

2)     2020 – w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.;

3)     2021 – w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

4)     2022 – w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

5)     2023 – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (projekt z 24 października 2018 r., skierowany do konsultacji).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel