Świadczenie kompensacyjne - czy powinno przysługiwać także instruktorowi praktycznej nauki zawodu?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

We wtorek, 4 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny odpowie na pytanie: czy przepisy regulujące świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli są zgodne z Konstytucją, w zakresie w jakim nie uznają za pracę „przy tablicy” okresu zatrudnienia w charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu przed rokiem 1999 r.?

We wtorek, 4 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny odpowie na pytanie: czy przepisy regulujące świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli są zgodne z Konstytucją, w zakresie w jakim nie uznają za pracę „przy tablicy” okresu zatrudnienia w charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu przed rokiem 1999 r.?

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni mieć zaliczony staż pracy sprzed 1999 r., jako staż pracy przy tablicy

Skargę do Trybunału wniósł instruktor praktycznej nauki zawodu, który w latach 1985 - 1995 pracował na tym stanowisku, jednakże nie w placówkach określonych w ustawie o świadczeniach kompensacyjnych. Udokumentował ponad 30 lat ogólnego stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił mu przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uznając, że nie udowodnił 20 lat pracy w jednostkach wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Sądy powszechne, oraz Sąd Najwyższy nie uwzględniły wniesionych środków odwoławczych.

Przypomnijmy, że do okresu pracy „przy tablicy”, wymaganego do otrzymania świadczenia kompensacyjnego, zalicza się pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy i innego pracownika pedagogicznego w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w:

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 UoSO
(art. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).

Zdaniem skarżącego instruktorzy praktycznej nauki zawodu od 1988 r. traktowani byli tak jak nauczyciele, zarówno w zakresie stawianych wymagań, jak też w zakresie uprawnień emerytalnych. Nie uwzględnienie tego faktu w przepisach dot. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych naruszyło prawo do równego traktowania i niedyskryminacji wynikające z art. 32 Konstytucji, a także jest niezgodne z zasadami: ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa oraz sprawiedliwości społecznej wynikającymi z art. 2 Konstytucji. Zróżnicowanie uprawnień naruszyło również prawo ubezpieczonego do zabezpieczenia społecznego wynikające z art. 67 ust. 1 Konstytucji.

Źródło:

  • Komunikat prasowy Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. SK 49/12
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel