Będzie łatwiej założyć i prowadzić żłobek oraz klub dziecięcy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Będzie łatwiej założyć i prowadzić żłobek oraz klub dziecięcy

Zmiany w zasadach organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., ułatwią zakładanie żłobków i klubów dziecięcych a także mają obniżyć koszt ich prowadzenia. Nowe przepisy jednoznacznie przesądzają o tym, że przedszkole i żłobek mogą znajdować się w jednym lokalu lub budynku, więc może warto rozważyć utworzenie żłobka przy już działającym przedszkolu z pomocą programu Maluch+ 2018.

Szerszy katalog podmiotów, które mogą założyć żłobek

Od nowego roku oprócz gmin, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej żłobek i klub dziecięcy będą mogły tworzyć i prowadzić także jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne (art. 8 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: dalej jako: o żłobkach). Oznacza to, że oprócz dotychczasowych podmiotów, żłobki i kluby dziecięcy będą mogły być tworzone i prowadzone również przez powiaty, województwa, instytucje państwowe.

Instytucje publiczne mają zapewniać miejsca przede wszystkim dla swoich pracowników, a po zaspokojeniu zapotrzebowania w tym zakresie będą przyjmowały inne dzieci. Instytucje publiczne będą miały możliwość wspólnego tworzenia instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (na przykład kilka ministerstw będzie mogło założyć wspólny klub dziecięcy lub żłobek).

Jedna sala do zabawy i wypoczynku

Obecnie żłobek musi mieć co najmniej dwa pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci, z czego jedno pomieszczenie ma być przystosowane do odpoczynku dzieci. Rozwiązanie to jest kłopotliwe, ponieważ jedno z pomieszczeń (sypialnia) i tak jest przez większość dnia puste, a fakt jego posiadania zwiększa koszty prowadzenia placówki.  Od nowego roku, w żłobku i w klubie dziecięcym, ma być co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci, a miejsce do odpoczynku będzie mogło być zorganizowane w tym pomieszczeniu (art. 24 ustawy o żłobkach).

Zmiana ta ma obniżyć koszty prowadzenia żłobka (klubu dziecięcego) poprzez wpływ na koszty ogrzewania czy opłaty za wynajem, a także spowoduje wzrost miejsc w tych placówkach.

Zbliżenie wymogów wobec klubów dziecięcych do wymogów stawianych żłobkom

Obecnie kluby dziecięce nie stanowią wystarczającej alternatywy dla żłobka z uwagi na ograniczenia w zakresie liczby godzin, które dziecko może spędzić w klubie oraz braku obowiązku zapewnienia wyżywienia. Od nowego roku zarówno żłobek jak i klub dziecięcy będzie miał obowiązek zapewnić przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Zrównany został także czas pobytu dzieci w żłobku i klubie dziecięcym – do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Jednocześnie kluby dziecięce mają pozostać kameralnymi placówkami tj. przyjmującymi do 30 dzieci (art. 7, art. 12 i art. 22 ustawy o żłobkach). Nadal jednak kontroli spełniania warunków sanitarnych przez klub dziecięcy będzie dokonywał wójt, burmistrz lub prezydent miasta a nie inspektor sanitarny, jak w przypadku żłobka.  

Żłobek i klub dziecięcy mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolem

Obecnie żłobek lub klub dziecięcy może mieć zorganizowaną wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Wątpliwości interpretacyjne budzi jednak możliwość prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego w jednym budynku z przedszkolem. Od nowego roku będzie obowiązywał przepis, który jednoznaczne wskazuje, że formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolami w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa (art. 9b ustawy o żłobkach).

Pozwoli to na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wraz z przedszkolem w jednym lokalu lub budynku, z możliwością zapewnienia im wspólnej kuchni, szatni oraz innych pomieszczeń, które nie są pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt dzieci.

Zwolnienie z opłat i z podatku

Do ustawy o żłobkach wprowadzono zapis zwalniający żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty je prowadzące z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność związaną z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego. Ponadto zwolnienie obejmie także podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych (art. 64b ustawy o żłobkach).

Niższe koszty utrzymania dużych żłobków

Publiczne i niepubliczne żłobki skorzystają z preferencyjnych zasad dotyczących wpłat na PFRON. Zwolnienie z obowiązku wpłat na PFRON będzie przysługiwało już przy wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2%. Wskaźnik ten oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania (art. 21 ust. 2b i ust. 2c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zmiana ta ma wpłynąć na obniżenie kosztów prowadzenia dużych żłobków, zatrudniających powyżej 25 osób, co ma przełożyć się na obniżenie opłat pobieranych od rodziców.

Nowe zasady przyznawania dotacji celowej ze środków gminy

Osoby prowadzące żłobek lub klub dziecięcy będą mogły otrzymać dotację celową z budżetu gminy. Z ustawy usunięto jednak zwrot „na każde dziecko”, który zniechęcał do przyznawania dotacji, gdyż otrzymywałyby ją także dzieci z innych gmin. Po nowelizacji to rada gminy określi wysokość i zasady ustalania oraz rozliczenia tej dotacji, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja. W uchwale tej będzie mógł być zapis, że dotacja może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację (art. 60 ustawy o żłobkach).

Więcej osób uprawnionych do pracy z dziećmi w wieku do lat 3

Zmiana przepisów umożliwi dostęp do zawodu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym osobom, które ukończyły studia wyższe, których program obejmował zagadnienia zawiązane z opieką lub rozwojem małego dziecka.

Od 1 stycznia 2018 r. opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym będzie mogła być osoba o kwalifikacjach:

 1. pielęgniarki,
 2. położnej,
 3. opiekunki dziecięcej,
 4. nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 5.  nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 6. pedagoga opiekuńczo--wychowawczego,
 7. pedagoga społeczno-wychowawczego,
 8. pedagoga wczesnej edukacji
 9. terapeuty pedagogicznego.

Ponadto, będzie to mogła być osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

 1. wczesne wspomaganie rozwoju,
 2. wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
 3. edukacja prorozwojowa,
 4. pedagogika małego dziecka,
 5. psychologia dziecięca,
 6. psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 7. psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym będzie mogła być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności
  lub
 2. średnie lub średnie branżowe oraz:
  a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, przy czym podjęcie pracy jako opiekun musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od zakończenia ww. okresu pracy z dziećmi; w przeciwnym razie konieczne będzie odbycie 80-godzinnego szkolenia
  lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem
(art. 16 ustawy o żłobkach).

MRPIPS zachęca do przygotowania się do programu Maluch+ 2018

Na przełomie października i listopada 2017 r. zostanie ogłoszony Program „Maluch+” edycja 2018 r., na który w tym roku zostanie przeznaczonych aż 450 mln zł tj. o 300 mln zł więcej niż rok temu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca wszystkich do wcześniejszego przygotowania się do udziału w programie, gdyż będą tylko 2-3 tygodnie na to, by złożyć oferty konkursowe.

W ramach programu będzie można uzyskać wsparcie zarówno na tworzenie nowych miejsc opieki jak i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Gminy, w których nie funkcjonują jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, będą mieć gwarancję dofinansowania w zgłoszonej przez siebie wysokości zapotrzebowania, ale nie wyżej niż 80% wartości dla projektów o wartości do 3 mln zł.

Źródło:

 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) – art. 21.
 • Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) – art. 12.
 • Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157) – w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel