Kierownik i wychowawca wypoczynku - nowe wymagania

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
Kierownik i wychowawca wypoczynku - nowe wymagania

30 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, która określa nowe warunki, jakie musi spełniać kierownik lub wychowawca wypoczynku oraz nowe zasady organizowania dla nich kursów. Dzięki zmianom zakończy się zdobywanie kwalifikacji kierownika lub wychowawcy wypoczynku na internetowych kursach. Osoby, które ukończyły kurs na podstawie dotychczasowych przepisów nie stracą swoich uprawnień, poza jednym wyjątkiem. Sprawdź jakim.

Nowe sformułowanie obowiązków organizatorów wypoczynku

Zgodnie z nowymi przepisami organizatorzy wypoczynku mają obowiązek:

 • zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej;
 • zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców wypoczynku;
 • zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostęp do opieki medycznej.

 

Nowe wymagania wobec kierowników wypoczynku

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza);
 5. posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

 

Nowe wymagania wobec wychowawców

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej  przewodnika,  przodowników  turystyki  kwalifikowanej,  instruktorów  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).

 

Kuratoria oświaty nie będą już organizować kursów

Kursy na kierownika lub wychowawcę wypoczynku mogą być organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, a także za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szerszy zakres tematyczny kursów

Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:

 • ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
 • organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
 • zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.

 

Dotychczasowe  formy  realizacji  kursów  (wykłady  i  ćwiczenia)  zostają  zastąpione wykładami  i  zajęciami  praktycznymi.

Po zakończeniu kursu - obowiązkowo egzamin

Program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku będą kończyły się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Egzamin organizuje organizator wypoczynku i jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osoby przystępujące do egzaminu. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu, otrzymuje odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

Rozporządzenie określa także jednolite wzory zaświadczenia o ukończeniu odpowiednio kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku.

Osoby, które już ukończyły kurs dla kierowników wypoczynku nie stracą swoich uprawnień

Kursy dla kierowników wypoczynku lub kursy dla wychowawców kolonijnych, rozpoczęte przed 30 stycznia 2015 r., mogą być zakończone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Osoby, które:

 1. przed dniem 30 stycznia 2015 r.  ukończyły odpowiednio kurs dla kierowników wypoczynku lub dla wychowawców kolonijnych,
 2. od 30 stycznia 2015 r. ukończą kurs rozpoczęty przed tym dniem
  spełniają warunek ukończenia odpowiednio kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku.

 

Do dnia 31 sierpnia 2015 r. wychowawcami wypoczynku mogą być także studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia oraz kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. Po tym dniu, aby być wychowawcą, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje o odbycie kursu na wychowawcę wypoczynku według nowych zasad.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel