Czy gmina może potrącić dotację za dziecko spoza gminy

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO
Data publikacji: 10 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko spoza gminy. Pracownik JST zwrócił się z prośbą o dostarczenie oświadczenia rodzica dziecka, w którym wskazany zostanie adres zamieszkania dziecka (jest inny niż zameldowania). Czy gmina ma prawo potrącić dotację za to dziecko, w momencie kiedy nie dostarczę ww. oświadczenia. Kontakt z matką dziecka jest utrudniony. Nie mam możliwości pozyskania takiego dokumentu. Czy zamiast tego można przedstawić wniosek do przedszkola wypełniony przez mamę?
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami koszt dotowania wychowanka przedszkola niebędącego mieszkańcem gminy powinna ponosić gmina, której mieszkańcem jest dziecko (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty). Brak dokumentu wskazującego adres zamieszkania dziecka może spowodować korektę udzielonej dotacji na rok 2017. O możliwości przedstawienia innego niż oświadczenie rodzica dokumentu wskazującego miejsce zamieszkania dziecka powinien zdecydować pracownik gminy, która udziela przedszkolu dotacji.

Nowe przepisy od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych regulująca m.in. finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego. Przepisy związane z ich dotowaniem zawarte w rozdziale 8 ustawy o systemie oświaty zostały uchylone (art. 80 pkt 16 ustawy z 27 października 2017 r.). Z jej przepisów wynika ponadto, że do wszczętych i niezakończonych przed  1 stycznia 2018 r. postępowań dotyczących dotacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do roku 2018 podstawę prawną dotowania przedszkoli niepublicznych stanowiły przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nimi:

  • niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków do otrzymania na każde dziecko z budżetu gminy dotacji w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, otrzymują na każde dziecko dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (art. 90 ust. 1b i ust. 2b ustawy),
  • jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza dziecko w wieku do lat 5, niebędące mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b (art. 90 ust. 2c ustawy).
Obowiązkiem gminy jest dotowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami tej gminy, przy czym warunkiem korzystania ze wsparcia ze środków publicznych jest złożenie do gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji informacji o planowanej liczbie dzieci. Zmiana liczby dzieci uczęszczających do przedszkola może powodować odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wysokości dotacji.

Ważne miejsce zamieszkania dziecka

Przepisy dotyczące rozliczania się gmin w przypadku, gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem powodują, że w tej sytuacji dla gminy dotującej przedszkole istotne jest ustalenie miejsca zamieszkania tego dziecka. Miejsce zamieszkania nie jest równoznaczne z zameldowaniem. Ustawa Kodeks cywilny jasno określa miejsce zamieszkania osoby fizycznej, jako miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 ustawy).

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 i 2 ustawy). Miejsce zamieszkania dziecka zależne jest od różnych okoliczności:

  • miejsca, w którym oboje rodzice mają wspólne miejsce zamieszkania,
  • miejsca, w którym mieszka rodzic sprawujący władzę rodzicielską,
  • jeśli władza przysługuje obojgu rodzicom: miejsca zamieszkania rodzica, u którego dziecko stale przebywa lub miejsca ustalonego przez sąd, jeśli dziecko nie przebywa stale u żadnego rodzica.
Ustalenie tych okoliczności wymaga kontaktu z rodzicami dziecka. Formy współdziałania z rodzicami oraz obowiązujące w przedszkolu zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola powinny być określone w jego statucie (art. 102 ust. 1 pkt 6 i 7, w związku z art. 172 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe). W związku z tym, że przyprowadzać i odbierać dzieci z przedszkola mogą tylko rodzice lub upoważniona przez nich osoba, należy przy najbliższej okazji przedstawić problem i poprosić o dostarczenie wymaganego przez gminę dokumentu.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel