Ewaluacja zewnętrzna - zasady przeprowadzania

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 12 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

O liczbie i rodzaju ewaluacji zewnętrznych (całościowe, problemowe) w skali kraju decyduje minister, kierując się kierunkami polityki oświatowej państwa. Określa także narzędzia do ustalania czy szkoły i placówki spełniają wymagania badane podczas ewaluacji zewnętrznej co najmniej na poziomie podstawowym. szkoły i placówki. Narzędzia są jawne - będziesz wiedział, co się w nich znajduje. Rozporządzenie nie wskazuje jak często w danej szkole będzie przeprowadzana ewaluacja.

Ewaluacja całościowa lub problemowa

Ewaluacja zewnętrzna może być całościowa lub problemowa.

Ewaluacja całościowa

Ewaluacja problemowa

Obejmuje wszystkie wymagania wobec szkół (placówek). Odnosi się do działań znanych, już wykonywanych lub będących w trakcie wykonywania. Przeprowadzana jest zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu - zatem jawnie. Podczas ewaluacji nastąpi ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania co najmniej na poziomie podstawowym. Szkoły są oceniane według jednolitych kryteriów.

Odnosi się do wybranych problemów z obszarów działalności szkoły lub placówki - obejmuje wybrane wymagania.

Analiza informacji, wypełnienie wymagań

Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

 1. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
 2. opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
 3. ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;
 4. przygotowanie raportu z ewaluacji zewnętrznej.

Znasz tryb ewaluacji zewnętrznej i jej termin

Na 30 dni przed planową ewaluacją zewnętrzną zostaniesz o niej uprzedzony. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji zewnętrznej w terminie określonym w zawiadomieniu, ewaluacja może rozpocząć się w terminie 14 dni później. Nie będziesz zaskoczony trybem jej przeprowadzania - rozporządzenie określa go szczegółowo. Ewaluacji zewnętrznej dokona zespół wizytatorów, z imiennymi upoważnieniami, powołany przez kuratora. Będą posługiwać się wyłącznie znanymi Ci narzędziami a informacje pozyskiwać tylko w zakresie wskazanym przed rozpoczęciem ewaluacji.

Imienne upoważnienie - nie ma wzoru

Przepisy nie określają wzoru upoważnienia, ale wskazują jakie elementy powinno ono zawierać:

 1. datę wydania i numer upoważnienia,
 2. podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji,
 3. imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację,
 4. nazwę i siedzibę szkoły lub placówki,
 5. zakres ewaluacji,
 6. terminy rozpoczęcia i zakończenia ewaluacji,
 7. pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zespół ewaluacyjny ma określone zadania i musi postępować według konkretnych kroków:

Krok 1

Przed rozpoczęciem ewaluacji: przedstawia zakres i harmonogram ewaluacji radzie pedagogicznej.

Krok 2

Max. 5 dni roboczych w ciągu kolejnych 2 tygodni: przeprowadza w  szkole/placówce czynności związane z ewaluacją. Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie jest możliwe przeprowadzenie ewaluacji w tym terminie, czynności ewaluacji przeprowadza się w terminie 5 dni w ciągu kolejnych 3 tygodni. Do czasu trwania ewaluacji zewnętrznej nie wlicza się czasu poświęconego na przedstawienie na zebraniu rady pedagogicznej zakresu i harmonogramu ewaluacji.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji.

Krok 3

Przed sporządzeniem raportu zespół ewaluacyjny: przedstawia wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej , w celu umożliwienia temu organowi odniesienia się do jej wyników.

Krok 4

W terminie 25 dni roboczych od dnia rozpoczęcia w szkole ewaluacji: sporządza raport z ewaluacji, po zapoznaniu się z opiniami zgłoszonymi na zebraniu.

Przeprowadzenie czynności związanych z ewaluacją zewnętrzną nie może zakłócać pracy szkoły/placówki.

W raporcie z ewaluacji zewnętrznej wyniki i wnioski

Raport z ewaluacji zawiera:

1) wyniki ewaluacji obejmujące:

a) opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań,

b) ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;

2) wnioski z ewaluacji.

Kurator przekazuje raport Tobie oraz organowi prowadzącemu szkołę/placówkę w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu..

Zastrzeżenie do raportu w formie pisemnej

Możesz zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pisemne, umotywowanezastrzeżenia dotyczące raportu. Masz na to 7 dni od dnia otrzymania go. Kurator ma obowiązek zająć stanowisko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Twoich zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych przez Ciebie zastrzeżeń, kurator dokonuje zmian w raporcie i przekazuje go Tobie oraz organowi prowadzącemu.

Postępowanie w przypadku ustalenia niespełnienia badanych wymagań

Zagadnienie

Szkoła/placówka publiczna

Szkoła/placówka niepubliczna

Zadania kuratora

Poleca dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 UoSO i wyznacza termin realizacji polecenia (§ 13 rozporządzenia o nadzorze z 27 sierpnia 2015 r.).

Wobec szkół i placówek niepublicznych nie określono odrębnych konsekwencji.

Konsekwencje

Jeżeli dyrektor nie opracuje i nie wdroży tego programu i  harmonogramu lub nie usunie uchybień wskazanych w raporcie, może się liczyć z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie go z funkcji (art. 34 ust 2 i 3 UoSO). Wniosek jest wiążący dla organu prowadzącego.

Ponadto, w przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań określonych w rozporządzeniu MEN z 6 sierpnia 2015 r., dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole (placówce) ponowne badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły (placówki) wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

Dotyczy szkół i placówek niepublicznych.

W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, że szkoła lub placówka nie spełnia wybranych wymagań spośród określonych w rozporządzeniu z 6 sierpnia 2015 r., organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, i wyznacza termin realizacji tego polecenia.

Wobec szkół i placówki niepublicznych nie określono odrębnych konsekwencji.

Porada dotyczy także przedszkoli publicznych i niepublicznych.
Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel