Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1270)

Dz.U.15..1270
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2015 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;  
2)
sposób ustalania spełniania wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  
3)
sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego; 
4)
wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych;
5)
kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego; 
6)
kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
szkole – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły;
3)
placówce – należy przez to rozumieć publiczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3–5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne placówki doskonalenia nauczycieli;
4)
ewaluacji – należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce;
5)
ewaluacji zewnętrznej – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
6)
ewaluacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki;
7)
ewaluacji całościowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy;
8)
ewaluacji problemowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy; 
9)
kontroli – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 
10)
wspomaganiu – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków; 
11)
monitorowaniu – należy przez to rozumieć działania prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
12)
platformie – należy przez to rozumieć elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego, o której mowa w art. 35 ust. 1a ustawy. 
§ 3.
1.
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych. 
2.
Działania planowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy. 
3.
Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 22 ust. 1.
4.
Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.  
§ 4.
Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:  
1)
współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;  
2)
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;  
3)
pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. 
§ 5.
Formami nadzoru pedagogicznego są:
1)
ewaluacja;
2)
kontrola; 
3)
wspomaganie. 
§ 6.
1.
Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214), zwanych dalej „wymaganiami”.
2.
Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: 
1)
zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
2)
opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań; 
3)
ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;
4)
przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2.
3.
Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie podstawowym. 
§ 7.
1.
Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
2.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką, o której mowa w art. 32a ust. 3 ustawy, oraz kurator oświaty mogą wyznaczyć wspólny zespół w celu przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce. 
3.
W przypadku organu sprawującego nadzór pedagogiczny innego niż kurator oświaty, ewaluacja zewnętrzna może być również przeprowadzona przez wyznaczoną przez ten organ osobę.  
§ 8.
1.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, jej terminie i zakresie.  
2.
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji zewnętrznej w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, ewaluacja może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w zawiadomieniu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zmianie terminu ewaluacji zewnętrznej.  
§ 9.
1.
Ewaluację zewnętrzną przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:  
1)
datę wydania i numer upoważnienia;
2)
podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji;
3)
imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację;
4)
nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5)
zakres ewaluacji;  
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności ewaluacji w szkole lub placówce;
7)
pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
2.
Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki – zakres i harmonogram ewaluacji.  
3.
Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. 
4.
Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.  
5.
Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 4, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni w ciągu kolejnych trzech tygodni. 
6.
Do czasu trwania czynności ewaluacji zewnętrznej, o których mowa w ust. 4 i 5, nie wlicza się czasu trwania czynności, o których mowa w ust. 2.
§ 10.
1.
Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej:  
1)
uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;
2)
uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;  
3)
dokumentują czynności ewaluacji.  
2.
Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji.  
§ 11.
1.
 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji. 
2.
W przypadku przerwania ewaluacji zewnętrznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji zewnętrznej i jego przyczynach. 
3.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, mo- że przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne stanowisko wobec przyczyn przerwania ewaluacji zewnętrznej.  
4.
W przypadku przerwania ewaluacji całościowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową w innym terminie.  
5.
W przypadku przerwania ewaluacji problemowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową. 
§ 12.
1.
Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędą- cych nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki. 
2.
Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z ewaluacji zawierający:
1)
wyniki ewaluacji obejmujące:
a)
opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań,  
b)
ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;  
2)
wnioski z ewaluacji. 
3.
Raport z ewaluacji sporządza się w terminie 25 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.  
4.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – kurator oświaty, przekazuje raport z ewaluacji dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.  
5.
Raport z ewaluacji może zostać przekazany dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).  
6.
Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – przez kuratora oświaty, dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu z ewaluacji. 
7.
Dyrektor szkoły lub placówki informuje radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu. 
8.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu.  
9.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, zajmują pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazują je dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.  
10.
W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, dokonują zmian w raporcie z ewaluacji i przekazują go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
§ 13.
W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, że szkoła lub placówka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek w: 
1)
pkt 3–6 części I. Wymagania wobec przedszkoli, 
2)
pkt 2–7 części II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,  
3)
pkt 2 i 3 części III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,  
4)
pkt 3 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,  
5)
pkt 1–4 części V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 
6)
pkt 2–5 części VI. Wymagania wobec szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- -wychowawczych i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  
7)
pkt 2–6 części VII. Wymagania wobec szkół w zakładach karnych i aresztach śledczych
-
organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, i wyznacza termin realizacji tego polecenia.
§ 14.
Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty, przewidziana w planie nadzoru, o którym mowa w § 22 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
§ 15.
1.
Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
2.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczę- ciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru, o którym mowa w § 22 ust. 1, jej terminie i tematyce.  
3.
Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:  
1)
datę wydania i numer upoważnienia; 
2)
podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;
3)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;  
4)
nazwę i siedzibę szkoły lub placówki; 
5)
tematykę kontroli; 
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności kontroli; 
7)
pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
4.
Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontroli nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.
5.
Kontrola przewidziana w planie nadzoru, o którym mowa w § 22 ust. 1, nie powinna trwać dłużej niż 2 dni. 
§ 16.
1.
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, zwana dalej „kontrolującym”:  
1)
rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;
2)
zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;
3)
zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli;  
4)
dokumentuje czynności kontroli. 
2.
Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontroli stanowią akta kontroli.
§ 17.
1.
Kontrolujący sporządza protokół kontroli, który zawiera: 
1)
nazwę szkoły lub placówki, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;
2)
nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
3)
terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywały się czynności kontroli w szkole lub placówce;  
4)
tematykę kontroli; 
5)
opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, oraz zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli wraz z terminem ich realizacji, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy;  
6)
pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli; 
7)
parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu;  
8)
podpisy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki oraz miejsce i datę podpisania protokołu.  
2.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce. Drugi egzemplarz protokołu kontroli kontrolujący włącza do akt kontroli. 
§ 18.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy.
2.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.  
§ 19.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.  
2.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.  
3.
 protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.  
4.
W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń.  
§ 20.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez:  
1)
przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;  
2)
promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.  
§ 21.
Osoby, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy. 
§ 22.
1.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.  
2.
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  
1)
liczbę ewaluacji całościowych oraz liczbę i zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;  
2)
liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek. 
3.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy ten plan.  
4.
W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w trakcie roku szkolnego, kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości.
§ 23.
Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego.  
§ 24.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 
1)
przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 
2)
kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3)
wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 
a)
diagnozę pracy szkoły lub placówki,  
b)
planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
c)
prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad. 
2.
Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. 
3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.  
§ 25.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 
2.
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym. 
3.
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
1)
przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 
2)
tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 
3)
zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3.  
4.
W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.  
§ 26.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
§ 27.
1.
Dostęp do platformy uzyskują:  
1)
w zakresie niezbędnym do przeprowadzania ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na platformie – pracownicy urzędów obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a oraz art. 35 ust. 2a i 2c ustawy, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego lub koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań; 
2)
w zakresie odpowiednim do udziału w przeprowadzanej ewaluacji, kontroli i monitorowaniu, realizowanych z zastosowaniem narzędzi nadzoru pedagogicznego udostępnionych na platformie – dyrektorzy szkół lub placówek, nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i rodzice; 
3)
w zakresie wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach lub placówkach – przedstawiciele organów prowadzących te szkoły lub placówki;  
4)
w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w art. 5a ust. 4 pkt 2 ustawy – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki.  
2.
W kuratoriach oświaty pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskują dostęp do danych gromadzonych na platformie, dotyczących szkół i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje dany kurator oświaty.  
§ 28.
1.
Osoby, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, są użytkownikami platformy.  
2.
Każdy użytkownik platformy posiada na platformie osobiste konto użytkownika.
3.
Osobiste konto użytkownika jest tworzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, następujących informacji dotyczących osoby, która ma być użytkownikiem platformy:  
1)
imię i nazwisko;  
2)
zajmowane stanowisko;  
3)
zakres zadań realizowanych z wykorzystaniem platformy; 
4)
służbowy adres poczty elektronicznej.
4.
Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do platformy, składające się z co najmniej 6 znaków. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane. 
5.
Hasło dostępu jest nadawane bezterminowo. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu. 
6.
Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.  
7.
Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie poprzez mechanizmy platformy podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu. 
8.
Osobiste konto użytkownika jest likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po przekazaniu przez podmioty, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, informacji o zaprzestaniu przez pracownika wykonywania zadań, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.  
§ 29.
1.
Osobom, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 2, umożliwia się dostęp do platformy:  
1)
na terenie szkoły lub placówki – poprzez odblokowanie dostępu do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania; 
2)
poza terenem szkoły lub placówki – poprzez udostępnienie kodu PIN, za pomocą którego osoby te uzyskują dostęp do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania; kod PIN składa się z co najmniej 4 znaków i jest udostępniany na czas prowadzenia danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania.
2.
Odblokowania dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz udostępnienia kodu PIN, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje pracownik, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego.
§ 30.
1.
Ustala się następujący wykaz stanowisk w urzędach obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych lub organach, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a oraz art. 35 ust. 2a i 2c ustawy, oraz kuratoriach oświaty, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:  
1)
w urzędach obsługujących ministrów: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
2)
w kuratoriach oświaty: 
a)
kuratorzy oświaty oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,  
b)
kierownicy komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy; 
3)
w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 32a ust. 1 lub 1a ustawy:
a)
dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, 
b)
wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
4)
w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 35 ust. 2c ustawy:  
a)
pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,  
b)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy;  
5)
w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego przy sądach okręgowych, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości: 
a)
kierownik zespołu – starszy wizytator, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,  
b)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy; 
6)
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych i aresztach śledczych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.  
2.
Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:  
1)
nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:  
a)
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
b)
co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub 
c)
co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;  
2)
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania. 
3.
Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach, są obowiązane do odbycia, przynajmniej raz na 2 lata, doskonalenia w zakresie ewaluacji, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4.
Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach artystycznych, są obowiązane do odbycia dodatkowego doskonalenia w zakresie ewaluacji, uwzględniającego specyfikę tych szkół i placówek, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  
5.
Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.  
§ 31.
Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają dorobek naukowy lub znaczący dorobek zawodowy w dziedzinie związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz. 
§ 32.
Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2015/2016 na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.  
§ 33.
Do kontroli rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.  
§ 34.
Jeżeli w toku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustalono poziom E w odniesieniu do wymagania wymienionego w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560) i przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie został opracowany program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, ustalenie w raporcie z ewaluacji poziomu E w odniesieniu do wymagania wymienionego w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego traktuje się jako nierealizowanie odpowiedniego wymagania wymienionego w § 13 niniejszego rozporządzenia na poziomie podstawowym oraz odpowiednio:
1)
wydaje się polecenie opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania zgodnie z § 13 niniejszego rozporządzenia oraz opracowuje się ten program i harmonogram z uwzględnieniem odpowiednich wymagań wymienionych w § 13 albo
2)
w przypadku gdy polecenie opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania zostało wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – opracowuje się ten program i harmonogram z uwzględnieniem odpowiednich wymagań wymienionych w § 13. 
§ 35.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek, z wyjątkiem § 24–26.  
§ 36.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 27–29, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel