Nauczyciel religii będzie mógł być wychowawcą klasy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
Nauczyciel religii będzie mógł być wychowawcą klasy
Dokument archiwalny

Przyznanie możliwości pełnienia funkcji wychowawcy klasy nauczycielom religii przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Obecnie katecheci nie mogą być wychowawcami klasy

Nauczyciele religii są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela, jednakże obowiązujące rozporządzenie w sprawie organizowania nauki religii wyklucza możliwość obejmowania przez nich wychowawstwa klasy. W praktyce są to jedyni nauczyciele, którzy nie mogą pełnić tej funkcji w szkole.

Katecheta nie zawsze uczy tylko katechezy

W momencie wprowadzania nauki religii do szkół w 1992 r. stanowisko nauczycieli tego przedmiotu obejmowali głównie księża i siostry zakonne. Obecnie często są to osoby świeckie, które jednocześnie uczą też innych przedmiotów. W związku z ograniczeniem dotyczącym powierzenia funkcji wychowawcy klasy nauczycielom religii, osoby takie nie mogły obejmować wychowawstwa.

Od 1 września 2018 r. wychowawcą będzie mógł być także nauczyciel religii

Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło znowelizować przepisy i umożliwić sprawowanie funkcji wychowawcy klasy także nauczycielom religii, poprzez usunięcie powyższego ograniczenia z rozporządzenia.

Ocena z religii wg zasad statutowych

Zmiana rozporządzenia ma także doprecyzować, że ocena z religii (etyki) jest wystawiana według zasad określonych w statucie szkoły, tj. zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. System ten jest bowiem spójny i obowiązuje wszystkich uczniów w danej szkole, a zatem jest to lepsze rozwiązanie niż ustalanie oceny według skali ocen przyjętej w danej klasie, jak to ma miejsce obecnie.

Obowiązek dostosowania statutów do 1 września 2018 r.

Zmiany w zasadach organizowania religii mają obowiązywać od roku szkolnego 2018/2019, w związku z tym po wejściu w życie rozporządzenia trzeba będzie zaktualizować statuty.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (projekt z 20 lutego 2018 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel