Nowe reguły podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

Data publikacji: 30 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Nowe reguły podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

W związku z podwyżką płac nauczycieli i wprowadzenie dodatku na start konieczne okazało się wprowadzenie zmian w zakresie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia MEN.

Dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej

Jak już wskazano, nowelizacja jest skutkiem zmian w zakresie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, podwyższenia wynagrodzeń nauczyciel o 9,6% w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz wprowadzenia świadczenia na start dla nauczyciela stażysty.

Z tego względu zwiększeniu ma ulec kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r.  Konieczne jest więc określenie zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej zostanie podzielona po pomniejszeniu o 0,4% środków na rezerwę subwencji, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podział będzie dokonywany na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 r. i  10 października 2018 r.

Reguły podziału

W projekcie określono, że podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków przewidzianych na podwyżkę płac dla nauczycieli będzie odbywał się proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby uczniów Up w danej jednostce samorządu terytorialnego, zawężonej do uczniów szkół publicznych. Rozwiązanie to ma na celu kontynuację podziału subwencji, który został już dokonany na 2019 r. Dodatkowe środki, które otrzymają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, uzupełnią kwotę subwencji naliczoną im na 2019 r.

Natomiast kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidziana na świadczenie na start zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby nauczycieli stażystów zatrudnionych co najmniej na 0,5 etatu. Część oświatowa subwencji ogólnej zostanie naliczona na podstawie danych  z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r. obejmujących nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych.

Pierwszy raz przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej zostaną uwzględnione dane o nauczycielach w zakresie całego wychowania przedszkolnego. Dotychczas uwzględniane były jedynie dane o liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku 6 lat lub więcej objętych wychowaniem przedszkolnym.

Taki sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków na świadczenie na start spowoduje przekazanie środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości iloczynu liczby nauczycieli stażystów i kwoty 1,2 tys. zł (kwota świadczenia 1 tys. zł plus pochodne pracodawcy). Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej będą przyjęte dane z roku szkolnego 2018/2019, a wypłata świadczenia nastąpi w kolejnym roku szkolnym, tj. 2019/2020, stąd jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zwracać się o przekazanie brakujących środków na ten cel z rezerwy subwencji.

Uwzględniona zostanie sytuacja finansowa samorządu

Nowym rozwiązaniem jest także uwzględnienie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w powiązaniu  z liczebnością klas w szkołach podstawowych. Zgodnie z projektem przyznane będą dodatkowe środki w wysokości 190 zł na ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży jednostkom samorządu terytorialnego, w których liczba uczniów na danym poziomie nauczania takiej szkoły jest mniejsza lub równa średniej liczbie uczniów w oddziale w kraju (18 uczniów) oraz – jednocześnie – których sytuacja finansowa jest trudniejsza, niż w innych jednostkach samorządu terytorialnego tego samego szczebla. Zastosowano przy tym wskaźnik określający udział dochodów podatkowych danej jednostki samorządu na mieszkańca do średnich dochodów podatkowych na mieszkańca w kraju dla poszczególnych szczebli samorządu (z uwzględnieniem również kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej oraz wpłat samorządów na subwencję równoważącą).

Subwencja z tego tytułu będzie naliczona dla danej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli spełni ona następujące wymogi:

  • relacja dochodów gminy, powiatu i województwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju jest niższa od 90%,
  • prowadzi lub dotuje szkołę lub szkoły podstawowe, w których średnia liczba uczniów na danym poziomie nauczania jest mniejsza od średniej liczby uczniów w oddziale tego typu szkoły na obszarze kraju (18 uczniów).
Znowelizowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (z 29 lipca 2019 r.)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel