Zmiany w procedurze oceny pracy nauczyciela

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 20 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w procedurze oceny pracy nauczyciela

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego oceny pracy nauczyciela. Nowy projekt w większości powiela dotychczasowe regulacje i zawiera nieliczne zmiany, w znacznej części porządkujące.

Oceny pracy dyrektora będzie dokonywał organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym

Nowy projekt wprowadza zmiany w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły oraz osoby, której czasowo powierzono obowiązki dyrektora. Zmiany ta są konsekwencją nowelizacji art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela. Dotychczas oceny pracy dyrektora dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Nowe przepisy wskazują, że ocenę pracy będzie ustalał organ nadzoru pedagogicznego działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Zmiana wydaje się pozorna, niemniej jednak można odnieść wrażenie ustawodawca akcentuje w ten sposób większą rolę organu nadzoru pedagogicznego w procedurze oceny pracy dyrektora.

Odpis karty oceny pracy do akt osobowych nauczyciela

Nowe rozporządzenie określa treść karty oceny pracy, która jednak nie odbiega od dotychczasowych regulacji. Wprowadzono natomiast nowy przepis, zgodnie z którym odpis oceny pracy powinien być włączony do akt osobowych nauczyciela. Oryginał oceny należy natomiast wręczyć nauczycielowi. Wynika z tego, że dyrektor będzie musiał sporządzić kartę oceny pracy w 2 egzemplarzach.

W pozostałej części nowe rozporządzenie odpowiada dotychczasowemu stanowi prawnemu, a nieliczne zmiany mają charakter porządkujący, m.in. usunięcie zapisów o zakładach kształcenia nauczycieli, które zostały zlikwidowane z dniem 1 października 2016 r. oraz modyfikacje kryteriów oceny dyrektora.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (projekt z 3 października 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel