Dzień Nauczyciela nie jest dniem wolnym od pracy

Agnieszka Kosiarz

Agnieszka Kosiarz

Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania
Data publikacji: 13 października 2014 r.
Poleć znajomemu

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże nauczyciele muszą stawić się w pracy.

Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy

Dzień Edukacji Narodowej (14 października) nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy w szkołach, ale jedynie nie prowadzi się w tym dniu zajęć lekcyjnych. Nie jest zatem dniem wolnym od zajęć innego rodzaju (art. 74 Karty Nauczyciela).

W dzień wolny od zajęć dydaktycznych szkoła zobowiązana jest m.in. zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto oprócz zajęć wychowawczych nauczyciel w taki dzień może być zobowiązany do wykonywania innych zajęć i czynności na terenie szkoły lub zapewnienia opieki dzieciom pozostającym na terenie szkoły.

W przedszkolach nie ma dni wolnych od zajęć

W placówkach nieferyjnych nie przewiduje się dni wolnych od zajęć, a dni wolne od pracy, podobnie jak w placówkach feryjnych, określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych. Organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola może ustalić przerwy w jego pracy. Jeżeli organ prowadzący ustali w określony dzień (np. piątek po Bożym Ciele, okres ferii letnich) przerwę w pracy przedszkola, jest to dzień wolny od pracy. Odpowiednie zapisy powinny w tym względzie znaleźć się w statucie przedszkola (§ 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r.). Nauczyciele przedszkola mają prawo do urlopu wypoczynkowego określonego w planie urlopów.

W placówce nieferyjnej możliwe jest zatem skorzystanie z urlopu wypoczynkowego  w Dzień Nauczyciela, pod warunkiem, że zapewniona będzie tego dnia opieka dla dzieci.

Za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w Dzień Nauczyciela przysługuje wynagrodzenie

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry w pierwszym dniu miesiąca (art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela). Zatem niezależnie od występujących w danym miesiącu dni wolnych od zajęć dydaktycznych nauczyciel otrzymuje w pierwszym dniu miesiąca wynagrodzenie w pełnej wysokości. Jedynie składniki wynagrodzenia, których wysokość może zostać ustalona na podstawie już wykonanych prac, wypłacane są w ostatnim dniu miesiąca (art. 39 ust. 4 KN). Do składników takich zaliczane jest m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zasadą jest, iż wynagrodzenie to powinno zostać wypłacone za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zdaniem MEN, jeśli nauczyciel nie miał możliwości realizacji w dni wolne od zajęć godzin ponadwymiarowych, do celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dni te traktuje się jako dni, kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy.
Agnieszka Kosiarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel