Rozporządzenie Ministra Edukacji z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.01.61.624
2002-09-01 Dz.U.02.10.96 § 1
2003-09-01 Dz.U.03.146.1416 § 1
2004-09-01 Dz.U.04.66.606 § 1
2005-01-17 Dz.U.05.10.75 § 1
2007-03-14 Dz.U.07.35.222 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
(Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 r.)

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Określa się ramowy statut:
1)
publicznego przedszkola, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
publicznej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
publicznego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
 1. § 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  (Dz.U.02.10.96)
publicznego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  (Dz.U.02.10.96)
publicznego liceum profilowanego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
5a)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5a dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
publicznego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy, stanowiący załącznik nr 5a do rozporządzenia,
5b)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5b dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, stanowiący załącznik nr 5b do rozporządzenia,
5c)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5c dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, stanowiący załącznik nr 5c do rozporządzenia,
5d)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5d dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznego technikum uzupełniającego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy, stanowiący załącznik nr 5d do rozporządzenia,
5e)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5e dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznej szkoły policealnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy, stanowiący załącznik nr 5e do rozporządzenia,
5f)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5f dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h) ustawy, stanowiący załącznik nr 5f do rozporządzenia,
6)
publicznej szkoły ponadpodstawowej:
a)
szkoły zasadniczej,
b)
szkoły średniej ogólnokształcącej,
c)
liceum technicznego,
d)

szkoły średniej zawodowej

— stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2.
Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.
3.
 1. § 1 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
Ramowe statuty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5e i 6, stosuje się w szkołach dla dzieci i młodzieży ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz w szkołach dla dorosłych.
§ 2.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 18),
2)
zarządzenie nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dorosłych (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 39),
3)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz. 131 i z 2000 r. Nr 2, poz. 20).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.
Załącznik 1 Ramowy statut publicznego przedszkola
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 1 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej
 1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 2 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 2 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 3 Ramowy statut publicznego gimnazjum
 1. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 3 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 3 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 4 Ramowy statut publicznego liceum profilowanego
 1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 4 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 4 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5 Ramowy statut publicznej szkoły zawodowej
 1. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 5 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 5 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5a Ramowy statut publicznego technikum
 1. Załącznik 5a dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 5a zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 5a zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 5a zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 5a zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5b Ramowy statut publicznej zasadniczej szkoły zawodowej
 1. Załącznik 5b dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 5b zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 5b zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 5b zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 5b zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5c Ramowy statut publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
 1. Załącznik 5c dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5c zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5c zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5d Ramowy statut publicznego technikum uzupełniającego
 1. Załącznik 5d dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5d zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5d zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5e Ramowy statut publicznej szkoły policealnej
 1. Załącznik 5e dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5e zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5e zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5f Ramowy statut publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 1. Załącznik 5f dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5f zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5f zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 6 Ramowy statut publicznej szkoły ponadpodstawowej
 1. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 3. Załącznik 6 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 4. Załącznik 6 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel