Rozporządzenie Ministra Edukacji z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.01.61.624
2002-09-01 Dz.U.02.10.96 § 1
2003-09-01 Dz.U.03.146.1416 § 1
2004-09-01 Dz.U.04.66.606 § 1
2005-01-17 Dz.U.05.10.75 § 1
2007-03-14 Dz.U.07.35.222 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
(Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 r.)

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Określa się ramowy statut:
1)
publicznego przedszkola, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
publicznej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
publicznego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
 1. § 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  (Dz.U.02.10.96)
publicznego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  (Dz.U.02.10.96)
publicznego liceum profilowanego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
5a)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5a dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
publicznego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy, stanowiący załącznik nr 5a do rozporządzenia,
5b)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5b dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, stanowiący załącznik nr 5b do rozporządzenia,
5c)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5c dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, stanowiący załącznik nr 5c do rozporządzenia,
5d)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5d dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznego technikum uzupełniającego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy, stanowiący załącznik nr 5d do rozporządzenia,
5e)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5e dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznej szkoły policealnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy, stanowiący załącznik nr 5e do rozporządzenia,
5f)
 1. § 1 ust. 1 pkt 5f dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h) ustawy, stanowiący załącznik nr 5f do rozporządzenia,
6)
publicznej szkoły ponadpodstawowej:
a)
szkoły zasadniczej,
b)
szkoły średniej ogólnokształcącej,
c)
liceum technicznego,
d)

szkoły średniej zawodowej

— stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2.
Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.
3.
 1. § 1 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
Ramowe statuty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5e i 6, stosuje się w szkołach dla dzieci i młodzieży ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz w szkołach dla dorosłych.
§ 2.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 18),
2)
zarządzenie nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dorosłych (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 39),
3)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz. 131 i z 2000 r. Nr 2, poz. 20).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.
Załącznik 1 Ramowy statut publicznego przedszkola
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 1 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej
 1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 2 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 2 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 3 Ramowy statut publicznego gimnazjum
 1. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 3 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 3 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 4 Ramowy statut publicznego liceum profilowanego
 1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 4 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 4 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5 Ramowy statut publicznej szkoły zawodowej
 1. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 5 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 5 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5a Ramowy statut publicznego technikum
 1. Załącznik 5a dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 5a zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 5a zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 5a zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 5a zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5b Ramowy statut publicznej zasadniczej szkoły zawodowej
 1. Załącznik 5b dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 5b zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.03.146.1416)
 3. Załącznik 5b zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 4. Załącznik 5b zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 5. Załącznik 5b zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5c Ramowy statut publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
 1. Załącznik 5c dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5c zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5c zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5d Ramowy statut publicznego technikum uzupełniającego
 1. Załącznik 5d dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5d zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5d zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5e Ramowy statut publicznej szkoły policealnej
 1. Załącznik 5e dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5e zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5e zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 5f Ramowy statut publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 1. Załącznik 5f dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 2. Załącznik 5f zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 3. Załącznik 5f zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)
Załącznik 6 Ramowy statut publicznej szkoły ponadpodstawowej
 1. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.02.10.96)
 2. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.04.66.606)
 3. Załącznik 6 zmieniony z dniem 17 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.05.10.75)
 4. Załącznik 6 zmieniony z dniem 14 marca 2007 r. przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.07.35.222)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel