Już obowiązują nowe wytyczne dotyczące wycieczek szkolnych

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Już obowiązują nowe wytyczne dotyczące wycieczek szkolnych

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły – to jedna z ważniejszych zmian, która weszła w życie wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. W tym roku szkolnym przewidziano jednak możliwość wyznaczenia na kierownika także inną niż pedagogiczną osobę pełnoletnią.

Kierownik wycieczki – nauczycielem

W nowym rozporządzeniu odstąpiono od możliwości sprawowania funkcji kierownika wycieczki przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły. Dotychczasową możliwość wyznaczenia przez dyrektora szkoły innej osoby spełniającej określone warunki (tj. osoby, która ma ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, posiadanie stopnia instruktora harcerskiego oraz uprawnień przewodnika turystycznego, przodownika, instruktora turystyki kwalifikowanej pilota wycieczek, stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu) uchylono, gdyż brak jest obecnie stosownych uregulowań w obowiązujących przepisach.

Kierownikiem wycieczki może więc być tylko pracownik pedagogiczny szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Wyjątek do końca roku szkolnego

W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny szkoły osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (§ 13 ww. rozporządzenia).

Więcej na temat zmian przeczytasz w artykule „Będą zmiany w organizacji wycieczek”.
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel