Obowiązki wobec urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej

Joanna  Swadźba

Joanna Swadźba

atowego.
Data publikacji: 1 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Obowiązki wobec urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej

W związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej należy dokonać wyrejestrowania pracowników z ubezpieczeń społecznych. A co zrobić z PIT-11 – czy należy go wydać  z dniem zakończenia działalności gimnazjum?

Kto zgłasza pracowników do ZUS

Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest pracodawca (art. 4 pkt 2 lit. a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Pracodawcą dla pracowników szkoły jest dyrektor tej szkoły. Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej sprawia, że 1 września 2017 r. pracodawcą dla pracowników gimnazjum, którzy będą kontynuować zatrudnienie w szkole podstawowej, jest już dyrektor szkoły podstawowej.

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej spowoduje zmianę podmiotu, na którym spoczywają obowiązki płatnika składek. To z kolei oznacza, że płatnik składek (szkoła podstawowa) ma obowiązek zgłosić przejętych pracowników z gimnazjum do ZUS.

Obowiązki gimnazjum i szkoły podstawowej

W zakresie zgłaszania do ubezpieczeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne powstają obowiązki zarówno po stronie gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej, jak i przejmującej gimnazjum – szkoły podstawowej.

Gimnazjum jako płatnik składek powinien złożyć w ZUS najpóźniej 7 dni od daty włączenia do szkoły podstawowej:

  • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, na drukach ZUS ZWUA:

– z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 – „inna przyczyna wyrejestrowania” – pracowników przejmowanych bez rozwiązywania stosunku pracy, od dnia włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej,

– z kodem przyczyny wyrejestrowania 100 – „ustanie tytułu do ubezpieczeń” – dla pracowników, których stosunek pracy wygasa lub z którymi dany podmiot rozwiązuje umowę o pracę na zasadach ogólnych.

  • Wyrejestrowanie płatnika składek na druku ZUS ZWPA od daty przejęcia.
  • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek na druku ZUS ZIPA:

– ze wskazaniem w bloku II własnych danych identyfikacyjnych, tzn. przejmowanego płatnika,

– ze wskazaniem w bloku III dane nowego płatnika (czyli podmiotu przejmującego).

Wyrejestrowując pracowników z ubezpieczeń, należy pamiętać również o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego członków ich rodziny, jeżeli wcześniej zostali do tego ubezpieczenia zgłoszeni. Wyrejestrowania członków rodziny osoby ubezpieczonej z ubezpieczenia zdrowotnego przejmowany podmiot dokonuje na druku ZUS ZCNA.

Kiedy wydać PIT-11 pracownikom gimnazjum

Odnośnie obowiązku wystawienia formularza PIT-11 pracownikom gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej to wskazać należy, że kwestie wydawania tych formularzy reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 31 tej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy. Co do zasady w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 (art. 39 ust. 2 ustawy).

Przepisy przewidują obowiązek wydania pracownikowi PIT-11 wcześniej niż z końcem lutego następnego roku tylko wtedy, gdy zatrudnienie ustaje w trakcie roku i pracownik złoży wniosek o wydanie PIT-11. Były pracodawca ma wówczas obowiązek wystawić tę informację w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku. Jeśli pracownik nie złoży wniosku o wydanie PIT-11, termin na sporządzenie i przekazanie informacji upływa z końcem lutego następnego roku.
Dyrektor gimnazjum może jednak wydać PIT-11 wcześniej niż w lutym roku następnego, za czym przemawiają dwie kwestie:
  • nie ma przepisu, który zakazywałby wydania PIT-11 wcześniej bez wniosku pracownika,
  • sformułowanie „do końca lutego roku następującego po roku podatkowym” sugeruje, że może to być każda wcześniejsza data niż ostatni dzień lutego następnego roku.

Stanowiska organów podatkowych

Wskazać również należy, że organy podatkowe w praktyce stwierdzają, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, tj. według ustalonego wzoru PIT-11 I PIT-4R w ustawowym terminie nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników, przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane (por. m.in pismo Dyrektora Izba Skarbowej w Warszawie z 11.05.2012 r., sygn. IPPB2/415-132/12-4/MS1 oraz w piśmie z 13.07.2010 r., sygn. IPPB2/415-414/10-2/AK. Przykładowo w piśmie z 19 grudnia 2007 r., (nr IBPB2/415-188/07/CJS) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: „aktualny pracodawca powinien sporządzić deklaracje PIT-4R, obejmującą przychody z całego roku podatkowego. Wobec tego dotychczasowi pracodawcy nie mają obowiązku wystawiania cząstkowych informacji PIT-4R i PIT-11 i przesyłania ich do właściwego urzędu skarbowego, oraz nie dokonują rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40. Wszystkie te obowiązki obciążają aktualnego pracodawcę”; (analogicznie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 9 marca 2009 r., nr ILPB1/415-310/9-2/AK; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie piśmie z 11 lutego 2011r., nr IPPB2/415-1049/10-4/AS ).

Co prawda stanowiska organów podatkowych zapadły odnośnie innego stanu prawnego – tj. przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, jednakże w mojej ocenie stanowisko to można przyjąć również w omawianej sprawie. Zauważyć należy, że włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej choć nie stanowi stricte przejęcia zakładu pracy, o jakim mowa w art. 23Kodeksu pracy, jednak z uwagi na zbliżone skutki prawne tego włączenia można postąpić podobnie.

Nie ma przepisu, który zakazywałby wydania PIT-11 wcześniej niż do końca lutego roku następnego. Możliwe jest zatem wydanie PIT-11 np. z dniem zakończenia działalności gimnazjum.
Joanna Swadźba

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel