Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1379)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.02.132.1121
2012-08-01 Dz.U.12..663 § 1
tekst jednolity Dz.U.13..1379
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
(Dz.U. z dnia 19 sierpnia 2002 r.)

Na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób;
2)
sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób;
3)
dane objęte rejestrem chorób zawodowych.
§ 1a.
Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.
§ 2.
1.
Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych obejmuje:
1)
dokumentację indywidualną, którą stanowi karta badania w związku z chorobą zawodową;
2)
dokumentację zbiorczą, którą stanowi księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych.
2.
Karta badania w związku z chorobą zawodową zawiera:
1)
dane identyfikacyjne jednostki orzeczniczej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON);
2)
dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL);
3)
dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwa, adres);
4)
dane o zatrudnieniu osoby badanej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON) lub informacje o pobieraniu emerytury lub renty albo pozostawaniu bez pracy;
5)
dane dotyczące zatrudnienia, z którym wiąże się podejrzenie powstania choroby zawodowej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON), oraz informacje o narażeniu zawodowym w okresie tego zatrudnienia;
6)
dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;
7)
wyniki konsultacji i badań diagnostycznych;
8)
treść orzeczenia lekarskiego, w tym orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania;
9)
podpis lekarza wykonującego badanie i pieczęć dokumentującą posiadanie specjalizacji lekarskiej niezbędnej do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, określonej w odrębnych przepisach.
3.
Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie kart badań w związku z chorobą zawodową określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159).
4.
Dane umieszczane w księdze podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania określają przepisy w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.
§ 3.
Określa się wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej:
1)
wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
wzór orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
wzór decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
wzór decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
wzór karty stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
wzór zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 4.
1.
Informacje gromadzone na kartach stwierdzenia choroby zawodowej oraz w zawiadomieniach o skutkach choroby zawodowej są gromadzone w formie rejestrów chorób zawodowych i rejestrów skutków chorób zawodowych.
2.
Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez pracodawców prowadzących działalność na obszarze objętym zakresem ich działania.
3.
Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach, u których stwierdzono chorobę zawodową.
4.
Do rejestrów, o których mowa w ust. 1-3, mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodwej
Załącznik 2 Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej
Załącznik 3 Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej
Załącznik 4 Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Załącznik 5 Orzeczenie lekarskie nr ...... o rozpoznaniu choroby zawodowej
Załącznik 6 Orzeczenie lekarskie nr ...... o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej
Załącznik 7 Decyzja nr ..... o stwierdzeniu choroby zawodowej
Załącznik 8 Decyzja nr ..... o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Załącznik 9 Karta stwierdzenia choroby zawodowej
Załącznik 10 Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel