Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..1646
2019-09-01 Dz.U.19..1664 § 1
2020-09-01 Dz.U.19..1664 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.)

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, a także przez publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwane dalej "placówkami", dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji.
§ 2.
1.
Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
2.
Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
3.
Do dziennika zajęć przedszkola zorganizowanego w podmiocie leczniczym dane, o których mowa w ust. 2, wpisuje się chronologicznie według dat przyjęcia dzieci do przedszkola.
§ 3.
1.
Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2.
Do księgi ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się:
1)
według roku urodzenia: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka;
2)
informacje o:
a)
przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w tym o przedszkolu za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b)
spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie,
c)
odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
d)
szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny,
e)
spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny w tej formie.
§ 4.
1.
Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi księgę uczniów.
2.
Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.
3.
Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia przez uczniów nauki w danej szkole.
4.
Wpisów w księdze uczniów w szkole w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dokonuje się chronologicznie według dat przybycia ucznia do ośrodka.
5.
Szkoła dla dorosłych, branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna prowadzą księgę słuchaczy. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6.
Do księgi słuchaczy nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.
§ 5.
1.
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, prowadzą księgę wychowanków.
2.
Do księgi wychowanków wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL wychowanka, adres zamieszkania wychowanka, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania wychowanka, datę przyjęcia wychowanka do placówki oraz datę i przyczynę skreślenia z listy wychowanków, a także nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony.
3.
Wpisów w księdze wychowanków dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia wychowanków do danej placówki.
4.
Wpisów w księdze wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego dokonuje się chronologicznie według dat otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do ośrodka, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773).
§ 6.
W przypadku gdy dziecko, uczeń, słuchacz lub wychowanek nie posiada numeru PESEL, do księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księgi uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków zamiast numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
§ 7.
Wpisów w księdze ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księdze uczniów, księdze słuchaczy i księdze wychowanków dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców albo pełnoletniego ucznia, słuchacza albo wychowanka, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły lub placówki.
§ 7a.
1.
Księga ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księga uczniów, księga słuchaczy i księga wychowanków mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej.
2.
Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, księga ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księga uczniów, księga słuchaczy i księga wychowanków mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.
3.
W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, w postaci elektronicznej do księgi tej wpisuje się dzieci, których obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny rozpoczął się począwszy od roku, w którym rozpoczęto prowadzenie księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, w postaci elektronicznej.
4.
W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie w postaci elektronicznej księgę ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się dla dzieci wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu zakończenia przez nie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.
5.
W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów lub księgi słuchaczy w postaci elektronicznej do ksiąg tych wpisuje się odpowiednio uczniów lub słuchaczy rozpoczynających naukę w danej szkole, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej księgi w postaci elektronicznej.
6.
W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów lub księgi słuchaczy wyłącznie w postaci elektronicznej księgę uczniów lub księgę słuchaczy prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się odpowiednio dla uczniów lub słuchaczy wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów lub księgi słuchaczy wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu ukończenia albo opuszczenia przez nich szkoły.
7.
W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi wychowanków w postaci elektronicznej do księgi tej wpisuje się wychowanków przyjętych do placówki, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej księgi w postaci elektronicznej.
8.
W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi wychowanków wyłącznie w postaci elektronicznej księgę wychowanków prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się dla wychowanków wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi wychowanków wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu skreślenia ich z listy wychowanków.
9.
Do prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księgi uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków w postaci elektronicznej przepisy § 21 ust. 3, ust. 4 pkt 1, ust. 4a i 4b i § 22 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
1.
Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
2.
Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej - semestralny rozkład zajęć. W przypadku dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.
3.
W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.
3a.
W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży dla klasy wstępnej odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.
4.
Bieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2, ust. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", oraz śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania, o których mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 7 ustawy o systemie oświaty, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez odpowiednio nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.
5.
W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, oceny z egzaminów semestralnych przeprowadzanych w formie ustnej, w formie pisemnej i w formie zadań praktycznych, oceny z egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w formie ustnej, w formie pisemnej i w formie zadań praktycznych oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności słuchaczy na zajęciach edukacyjnych, na których słuchacze potwierdzają podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć.
§ 9.
1.
Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.
2.
Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.
§ 10.
1.
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzą dla każdej grupy wychowanków dziennik zajęć, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z wychowankami w danym roku szkolnym.
2.
Do dziennika zajęć w placówce, o której mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania wychowanka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, zajęcia prowadzone w placówce w poszczególnych dniach, w tym zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy z wychowankami, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu pracy oraz uwagi o wychowankach i informacje o kontaktach z rodziną wychowanka.
3.
Do dziennika zajęć w specjalnym ośrodku wychowawczym wpisuje się także oddział, nazwę i adres szkoły, do której wychowanek uczęszcza, tygodniowy rozkład zajęć ustalony dla oddziału, do którego wychowanek uczęszcza, oraz odnotowuje się liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności wychowanka na zajęciach edukacyjnych w szkole, uzyskane przez wychowanka w szkole śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 11.
1.
Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy.
2.
Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
3.
Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają odpowiednio dzieci, uczniowie, słuchacze lub wychowankowie, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
4.
Do dziennika innych zajęć prowadzonego przez szkołę dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.
§ 12.
1.
Przedszkole, szkoła i placówka, które organizują zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzą odpowiednio dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu albo dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, w których dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym.
2.
Do dziennika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć wpisuje się nazwisko i imiona uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, datę i miejsce urodzenia oraz adres jego zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz odnotowuje się obecność uczestnika zajęć, indywidualny program zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także opis przebiegu zajęć z uczestnikiem tych zajęć.
3.
Do dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz odnotowuje się obecność uczestników zajęć, indywidualny program zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także opis przebiegu zajęć z każdym uczestnikiem zajęć.
§ 13.
Dla dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i uczniów objętych indywidualnym nauczaniem przedszkole i szkoła prowadzą odpowiednio odrębnie dla każdego dziecka i ucznia odpowiednio dziennik indywidualnych zajęć albo dziennik indywidualnego nauczania.
§ 14.
1.
Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia, a szkoła dla dorosłych, branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna dla każdego słuchacza, przez okres jego nauki w danej szkole odpowiednio arkusz ocen ucznia albo słuchacza.
2.
Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów semestralnych, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu ósmoklasisty albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku egzaminu zawodowego albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
3.
Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania, o których mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 7 ustawy o systemie oświaty, oraz końcowe opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust. 7 ustawy o systemie oświaty, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez odpowiednio nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.
4.
Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia albo słuchacza szkoły jest:
1)
uchwała rady pedagogicznej,
2)
rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - których datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia albo słuchacza.
5.
Arkusze ocen uczniów albo słuchaczy wypełnia się pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym oraz jednostce pomocy społecznej przesyła dyrektorowi szkoły, do której uczeń wraca, pisemną informację o ocenach bieżących uzyskanych przez ucznia w czasie nauki w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie uczeń nie był klasyfikowany, oraz informację o jego zachowaniu.
§ 15.
1.
Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.
2.
Księga arkuszy ocen zawiera wykazy uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej - wykazy słuchaczy, wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, oraz ich arkusze ocen. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację odpowiednio:
1)
"Księga arkuszy ocen uczniów, którzy w .......... roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę";
2)
"Księga arkuszy ocen słuchaczy, którzy w .......... roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę".
3.
Do wykazu, o którym mowa w ust. 2, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów albo słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.
4.
Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację odpowiednio:
1)

"Księga zawiera:

1) ......................... arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę;

(podać liczbę)

2) ......................... arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.";

(podać liczbę) 

2)

"Księga zawiera:

1) ......................... arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli szkołę;

(podać liczbę)

2) ......................... arkuszy ocen słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.".

(podać liczbę) 

5.
Adnotację, o której mowa w ust. 4, opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.
§ 16.
Słuchaczom szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej mogą być wydawane indeksy.
§ 17.
Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także:
1)
uchwały rady pedagogicznej dotyczące:
a)
klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,
b)
przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu,
c)
skrócenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii;
1a)
rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów;
2)
zezwolenia odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoły na:
a)
indywidualny program lub tok nauki,
b)
spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego,
c)
spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
3)
protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych do czasu ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły;
4)
zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia albo słuchacza.
§ 18.
Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
§ 19.
Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3.
§ 20.
1.
Placówka wychowania pozaszkolnego prowadzi:
1)
dziennik zajęć stałych - dla każdej grupy wychowanków;
2)
dziennik zajęć okresowych lub okazjonalnych - dla uczestników tych zajęć.
2.
Do dziennika zajęć stałych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków uczestniczących w zajęciach, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania wychowanka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, założenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozkład zajęć i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
3.
Do dziennika zajęć okresowych lub okazjonalnych wpisuje się w szczególności założenia programowe zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć oraz liczbę uczestników zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
§ 21.
1.
Dzienniki, o których mowa w § 2, § 8-13, § 18 i § 20, mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej; dzienniki prowadzone w postaci elektronicznej są zwane dalej "dziennikami elektronicznymi".
2.
Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, dzienniki, o których mowa w § 2, § 8-13, § 18 i § 20, mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.
3.
Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1)
(uchylony)
2)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4)
rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5)
umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.
4.
System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych:
1)
umożliwia wydruk oraz eksport, w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML, danych dzienników, o których mowa w § 2, § 8-13, § 18 i § 20;
2)
uwzględnia wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848), w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom albo słuchaczom.
4a.
Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest zgodny ze schematem, określonym we wzorze zdefiniowanym w formacie XSD, opisującym sposób zapisu danych i informacji, o których mowa odpowiednio w § 2, § 8-13, § 18 i § 20, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4b.
Wydruk, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest sporządzany na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4a, zgodnie z szablonem wizualizacji zdefiniowanym w formacie XSLT, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5.
W przypadku prowadzenia dzienników, o których mowa w § 2, § 8, § 9, § 11 i § 20, wyłącznie w postaci elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, o których mowa w § 2 ust. 2, § 8 ust. 3 i 5, § 9 ust. 2, § 11 ust. 2 i 3 oraz § 20 ust. 2 i 3, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.
§ 22.
1.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych - w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego albo na dzień zakończenia semestru.
2.
Dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego:
1)
jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym;
2)
jest zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość jego odczytania w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 2, § 8-13, § 18 i § 20
§ 23.
1.
W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów albo księgi słuchaczy, arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego oraz protokołów egzaminu dojrzałości.
2.
Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków.
3.
Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
4.
O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.
§ 24.
1.
W przypadku gdy poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.
2.
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przekazującej indywidualną teczkę sporządza protokół zawierający w szczególności oznaczenie poradni przekazującej i poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku, chronologiczny spis dokumentów zawartych w indywidualnej teczce oraz datę przekazania protokołu; protokół podpisuje dyrektor poradni przekazującej i dyrektor poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku.
§ 25.
1.
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, a także w księdze uczniów, księdze słuchaczy, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania.
2.
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania.
3.
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.
§ 26.
Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
§ 27.
1.
Przepisy § 2, § 11 ust. 1 i 3, § 12, § 18, § 19, § 21, § 23, § 25 i § 26 stosuje się także do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2.
Informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a, uzupełnia się o informację o oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
3.
Informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, uzupełnia się o informację o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
4.
Dokumentację przebiegu nauczania stanowi również zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
§ 28.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z 2015 r. poz. 1250 oraz z 2016 r. poz. 1368), prowadzona przez dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową staje się księgą ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, o której mowa w § 3 ust. 1.
2.
Z dniem 1 września 2017 r. księga uczniów, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, prowadzona przez dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, szkołę policealną dla młodzieży i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się księgą uczniów, o której mowa w § 4 ust. 1, prowadzoną przez ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę policealną dla młodzieży i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.
3.
Z dniem 1 września 2017 r. księga słuchaczy, o której mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, prowadzona przez dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych i szkołę policealną dla dorosłych staje się księgą słuchaczy, o której mowa w § 4 ust. 5, prowadzoną przez szkołę podstawową dla dorosłych i szkołę policealną dla dorosłych.
4.
Z dniem 1 września 2017 r. księga wychowanków, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, staje się księgą wychowanków, o której mowa w § 5 ust. 1.
5.
Z dniem 1 września 2017 r. arkusze ocen uczniów oraz słuchaczy dotychczasowej szkoły podstawowej, szkoły policealnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, stają się arkuszami ocen uczniów oraz słuchaczy szkoły podstawowej, szkoły policealnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, o których mowa w § 14 ust. 1.
6.
Z dniem 1 września 2017 r. dokumentacja przebiegu nauczania, o której mowa w § 18 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, prowadzona w dotychczasowej szkole podstawowej, szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się dokumentacją przebiegu nauczania, o której mowa w § 17, prowadzoną przez szkołę podstawową, szkołę policealną i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.
7.
Z dniem 1 września 2017 r. dokumentacja badań i czynności uzupełniających, o której mowa w § 20 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, prowadzona przez dotychczasową szkołę podstawową, szkołę policealną i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się dokumentacją badań i czynności uzupełniających, o której mowa w § 19, prowadzoną przez szkołę podstawową, szkołę policealną i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.
§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel