Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1731)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.19..1731
2020-07-15 Dz.U.20..1154 § 1
2020-09-01 Dz.U.20..1154 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
(Dz.U. z dnia 10 września 2019 r.)

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się warunki uzyskania przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, uwzględniając wykształcenie tej osoby oraz potwierdzone przez nią kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, a także sposób ustalania wyniku zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 2.
1.
Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:
1)
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz
2)
certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:
1)
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz
2)
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
1.
W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala, zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wynik egzaminu zawodowego dla każdej kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w następujący sposób:
1)
ocena dostateczna na świadectwie czeladniczym - 70% punktów możliwych do uzyskania;
2)
ocena dobra na świadectwie czeladniczym - 80% punktów możliwych do uzyskania;
3)
ocena bardzo dobra na świadectwie czeladniczym - 90% punktów możliwych do uzyskania;
4)
ocena celująca na świadectwie czeladniczym -100% punktów możliwych do uzyskania.
3.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminu zawodowego na dyplomie zawodowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 44zzzo ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1)
w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1, na podstawie:
a)
wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz
b)
wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub wyników egzaminów zawodowych dla kwalifikacji, w których osoba ta posiada świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonych zgodnie z ust. 1;
2)
w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2, na podstawie:
a)
wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz
b)
wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonego zgodnie z ust. 2.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
Załącznik 2 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Słowa kluczowe:
zawód

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel