Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 691)

Dz.U.17..691
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz.U. z dnia 31 marca 2017 r.)

Na podstawie art. 22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2)
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
3)
sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4)
tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5)
sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
§ 2.
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego, są sporządzane w 2017 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
1.
Wniosek o udzielenie szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, jest sporządzany w 2017 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje, o których mowa w § 2.
§ 4.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, jest sporządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 5.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje, o których mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 25 września.
2.
Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:
1)
w pierwszej kolejności, uwzględniając kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem art. 22ae ust. 5a ustawy, oraz prognozowaną liczbę uczniów danych klas w szkołach, które w danym roku są obowiązane zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
2)
następnie, na wniosek wojewody, uwzględniając różnicę pomiędzy wysokością środków na dotację celową, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, wynikających z wniosków o udzielenie tej dotacji, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a kwotą dotacji celowej wynikającą z podziału, o którym mowa w pkt 1.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie informuje wojewodów o dokonanym podziale, o którym mowa w ust. 2.
4.
Wojewoda w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie później jednak niż do dnia 30 września danego roku, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem.
5.
Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji. W przypadku wniosku otrzymanego po dniu 15 września danego roku, wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie 25 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji.
§ 6.
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, otrzymanej w 2017 r., przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jest sporządzane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 7.
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, otrzymanej w 2017 r., przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 8.
1.
Informacje, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 2, wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, oraz rozliczenia, o których mowa w § 6 i § 7, są przekazywane w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
2.
Dane zawarte w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 2, wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, oraz rozliczeń, o których mowa w § 6 i § 7, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.
§ 9.
1.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do dotychczasowego gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, aż do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.
2.
W przypadku szkół i klas, o których mowa w ust. 1, informacje, wnioski i rozliczenia, o których mowa w § 2–4, § 6 i § 7, sporządza się na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 1–9 do rozporządzenia.
§ 10.
Podział środków, o którym mowa w § 5 ust. 2, w 2017 r. uwzględnia także kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 lutego 2017 r., z uwzględnieniem art. 22ae ust. 5a ustawy, przeznaczonej na wyposażenie dotychczasowego gimnazjum, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz danych klas szkoły podstawowej, wymienionych w art. 341 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Wzór: Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Załącznik 2 Wzór: Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Załącznik 3 Wzór: Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Załącznik 4 Wzór: Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Załącznik 5 Wzór: Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Załącznik 6 Wzór: Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Załącznik 7 Wzór: Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Załącznik 8 Wzór: Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Załącznik 9 Wzór: Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel