Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 617)

Dz.U.17..617
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
(Dz.U. z dnia 22 marca 2017 r.)

Na podstawie art. 22aga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość wskaźników, o których mowa w art. 22ae ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy.
§ 2.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1)
kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3–3b ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,3;
3)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5.
§ 3.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 i 3–3b ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5.
§ 4.
W przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 i 3–3b ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
2)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,8.
§ 5.
W przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1)
kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3–3b ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,3;
3)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5.
§ 6.
W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 i 3–3b ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,4;
2)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,6.
§ 7.
1.
W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym, dla:
1)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 i 3–3b ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,3;
2)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5.
2.
W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym, dla kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, wysokość wskaźnika wynosi 8.
§ 8.
1.
W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w systemie Braille'a, dla:
1)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 i 3–3b ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
2)
kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,8.
2.
W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a, dla kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, wysokość wskaźnika wynosi 20.
§ 9.
Wysokość wskaźnika dla kwoty refundacji, o której mowa w art. 22ae ust. 10b ustawy, odpowiada wysokości wskaźnika dla kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności określonego odpowiednio w § 2 pkt 2, § 4 pkt 1, § 5 pkt 2, § 6 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
§ 10.
Wskaźniki, o których mowa w § 2–9, stosuje się do dotacji celowej udzielanej odpowiednio począwszy od 2017 r., 2018 r. i 2019 r. na wyposażenie danych klas szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym w art. 341 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel