Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 590)

Dz.U.17..590
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
(Dz.U. z dnia 20 marca 2017 r.)

Na podstawie art. 22aga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441) po § 8 dodaje się § 8a i § 8b w brzmieniu:"§ 8a. Wysokość wskaźnika dla kwoty refundacji, o której mowa w art. 22ae ust. 10b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 lutego 2017 r., odpowiada wysokości wskaźnika dla kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności określonego w § 2 pkt 3, § 4 pkt 1, § 5 pkt 3, § 6 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

"§ 8b. Wskaźniki, o których mowa w § 2-8a, stosuje się do dotacji celowej na wyposażenie dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz danych klas szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym w art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.". 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel