Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1796)

Dz.U.18..1796
rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz.U. z dnia 19 września 2018 r.)
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" ustanowionym uchwałą nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna";
2)
formy i zakres pomocy;
3)
tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
§ 2.
1.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1)
słabowidzącym,
2)
niesłyszącym,
3)
słabosłyszącym,
4)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
-
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
2.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
§ 3.
Wartość pomocy, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty:
1)
225 zł - dla ucznia:
a)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
-
uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
2)
390 zł - dla ucznia:
a)
słabowidzącego,
b)
niesłyszącego,
c)
słabosłyszącego,
d)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
-
uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia;
3)
445 zł - dla ucznia:
a)
słabowidzącego,
b)
niesłyszącego,
c)
słabosłyszącego,
d)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
-
uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego;
4)
175 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 4.
1.
Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
2.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.
3.
Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
4.
Wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 2, uczniowi:
1)
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły baletowej i liceum plastycznego, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2)
szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
3)
szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
4)
szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej
-
składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
5.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
§ 5.
1.
Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w #@#167; 2 ust. 1, a następnie przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku:
1)
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2)
szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa;
3)
szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska - ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
4)
szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.
2.
Lista uczniów, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń uczęszcza.
§ 6.
1.
Środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę przekazuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku:
1)
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2)
szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa - minister właściwy do spraw rolnictwa;
3)
szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska - minister właściwy do spraw środowiska;
4)
szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
2.
Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, zwraca rodzicom uczniów albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3.
3.
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo osoby fizyczne koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
4.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
5.
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna".
6.
W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel