Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 956)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.13..956
2015-01-20 Dz.U.15..6 § 1
2015-09-12 Dz.U.15..1247 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
(Dz.U. z dnia 22 sierpnia 2013 r.)

Na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
tryb udzielania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą";
2)
sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy mimo ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego;
3)
sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy;
4)
sposób rozliczania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
§ 2.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla gmin na dotacje, o których mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
2.
  1. § 2 ust. 2 zmieniony dniem 11 września 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.2015.1247)
Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziale środków budżetu państwa na dotacje, o których mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, dla poszczególnych gmin, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa.
§ 3.
1.
Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2.
Do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.
3.
Do dnia 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wojewoda na podstawie list, o których mowa w ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, z rozróżnieniem na poszczególne gminy na obszarze województwa.
4.
Informacje, o których mowa w ust. 1-3, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
§ 4.
1.
  1. § 4 ust. 1 zmieniony z dniem 20 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.15.6)
Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, na rok 2013, rok 2014 i rok 2015 są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
  1. § 4 ust. 2 zmieniony z dniem 20 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.15.6)
Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, na rok 2016 i kolejne lata budżetowe są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Gminy przekazują właściwemu wojewodzie roczne rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa za okres jednego roku budżetowego w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ta dotacja została udzielona.
4.
Wojewoda, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym dotacja z budżetu państwa została udzielona, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania tej dotacji przez gminy w danym roku budżetowym.
5.
Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zestawienie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
6.
Postać elektroniczną wzoru rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
7.
Dane zawarte w postaci elektronicznej rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.
§ 5.
1.
  1. § 5 ust. 1 zmieniony dniem 11 września 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.2015.1247)
Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne, 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
2.
Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
3.

W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, uwzględnia się średnioroczną liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym obliczaną, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej, według wzoru:

 

 

gdzie:

M - liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

N - liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

4.

W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, uwzględnia się kwotę dotacji z budżetu państwa pobraną w nadmiernej wysokości obliczaną, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy, według wzoru:

 

 

gdzie:

Z > 0,

R - różnica pomiędzy liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy, a średnioroczną liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru:

R = M - K

gdzie:

 

M - liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

K - średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana zgodnie z ust. 3,

D - dotacja z budżetu państwa otrzymana przez gminę w roku budżetowym,

X - kwota dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej do końca roku budżetowego,

W - kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione w ust. 1, obliczana według wzoru:

W = D - X - P

gdzie:

P - kwota dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem wydatków bieżących, na których poniesienie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 6.
Podział dotacji z budżetu państwa pomiędzy gminy na rok 2013 przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nastąpi nie później niż do dnia 2 września 2013 r.
§ 7.
Do dnia 31 grudnia 2016 r. rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczy także wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
§ 8.
Roczne rozliczenie wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa za rok 2013 obejmuje wydatki poniesione w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 9.
  1. § 9 zmieniony z dniem 20 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.15.6)
W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa za rok 2013, rok 2014 i rok 2015 do kalkulacji kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4, oraz do kalkulacji średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 5 ust. 3, uwzględnia się liczbę dzieci w wieku 2,5-5 lat.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów § 3:
1)
ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
2)
ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Załącznik 1 Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  1. Załącznik nr 1 zmieniony dniem 11 września 2015 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.2015.1247)
Załącznik 2 Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  1. Załącznik nr 2 zmieniony dniem 11 września 2015 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.2015.1247)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel