Aktywna tablica – wnioski można składać do 31 sierpnia br.

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 26 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Aktywna tablica – wnioski można składać do 31 sierpnia br.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Szkoły mogą składać wnioski do końca wakacji.

Tablice interaktywne, monitory dotykowe…

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.
Szkoły podstawowe – w ramach programu – zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Jak można przystąpić do programu

Wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15.580 szkół w Polsce i za granicą, z czego do:

 • 5.582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.,
 • 4.999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.,
 • 4.999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.
Szkoła otrzyma 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie 17,5 tys. zł.

Ważne terminy w 2017 r.:

 • szkoły mogą wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br.
 • organy prowadzące mogą wnioskować do wojewodów do 15 września br.,
 • kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br.,
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października br.
Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących zostaną opublikowane na stronie MEN.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1401).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel