CKE: Egzaminy eksternistyczne 2014 - dostosowanie warunków i formy

Data publikacji: 12 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, przeprowadzanych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 roku, do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz chorych lub niesprawnych czasowo.

 1. Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mogą przystąpić do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, zwanych dalej „egzaminami”, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji.
 2. Osoby chore lub niesprawne czasowo mogą przystąpić do egzaminów w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza.
 3. Sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1. oraz chorych lub niesprawnych czasowo, wskazuje dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba, wyłącznie na podstawie informacji określonych w Tabeli 1., z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Wskazując sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, nie wykracza się poza sposoby wymienione w Tabeli 1., z zastrzeżeniem pkt 5.
 5. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1., decyzję o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdającego podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba.
 6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne oświadczenie o rezygnacji.
 7. Egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
 1. przedłużony czas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 2. korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych,
 3. udział nauczyciela wspomagającego.
 1. W przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu w oddzielnym pomieszczeniu uprawnionych jest dwóch lub więcej zdających, którym przysługują różne sposoby dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych zdających w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem że przebieg egzaminu żadnego z tych zdających nie będzie zakłócony.
 2. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu jest rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część arkusza egzaminacyjnego.
 3. Nauczycielem wspomagającym i/lub specjalistą, o którym mowa w Tabeli 1., jest członek zespołu nadzorującego wyznaczony odpowiednio przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Przeczytaj całą treść komunikatu:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel