CKE: Egzaminy eksternistyczne 2015 - dostosowanie warunków i form

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE ogłosił informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących,  niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz chorych lub niesprawnych czasowo w sesji zimowej i jesiennej w 2015 roku.

Dyrektor CKE ogłosił informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących,  niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz chorych lub niesprawnych czasowo w sesji zimowej i jesiennej w 2015 roku.

 1. Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością  ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  oraz osoby z  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mogą przystąpić do egzaminów  eksternistycznych  przeprowadzanych  z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych  określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla  dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także  z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla  zasadniczej szkoły zawodowej, zwanych dalej „egzaminami eksternistycznymi”,  w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji.
 2. Osoby chore lub niesprawne czasowo mogą przystąpić do egzaminów w warunkach  odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza.
 3. Sposób lub sposoby dostosowania  warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, o których mowa  w pkt 1 oraz chorych lub niesprawnych czasowo wskazuje dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub  upoważniona przez niego osoba,  wyłącznie na podstawie  informacji określonych w Tabeli 1., z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1, decyzję o dostosowaniu  warunków i formy przeprowadzania egzaminu  do potrzeb zdającego podejmuje dyrektor  okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba.
 5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego na piśmie  o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji.  Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne  oświadczenie o rezygnacji.
 6. Egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta  z co najmniej jednego  z następujących dostosowań:
 1. przedłużony czas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 2. korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych,
 3. udział nauczyciela wspomagającego
 1. W przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu  w oddzielnym pomieszczeniu  uprawnionych jest dwóch lub więcej zdających, którym przysługują różne sposoby  dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych zdających w jednym  pomieszczeniu, pod warunkiem że przebieg egzaminu żadnego z tych zdających nie  będzie zakłócony.
 2. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu jest rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi  integralną część arkusza egzaminacyjnego.
 3. Nauczycielem wspomagającym  i/lub specjalistą, o którym mowa w Tabeli 1.,  jest członek  zespołu nadzorującego wyznaczony odpowiednio przez dyrektora okręgowej komisji  egzaminacyjnej
Tabela 1. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Osoby uprawnione

Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania  egzaminów eksternistycznych

osoby niewidome

 1. Arkusz egzaminacyjny w piśmie Braille’a. W przypadku arkusza w piśmie Braille’a przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

 1. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko w przypadku zdającego, który nie korzysta z zestawu w piśmie Braille’s). W przypadku korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego przedłużenie czasu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 1. Korzystania ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

osoby słabowidzące

 1. Arkusz egzaminacyjny zapisany czcionką 16 p.

 1. Korzystanie  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

 1. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

 1. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

osoby niesłyszące

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby słabosłyszące

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z niepełnosprawnością ruchową

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

 1. Korzystanie  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

osoby z afazją

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

 1. Korzystanie  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z autyzmem, w tym w z zespołem Aspergera

 1. Obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

 1. Korzystanie z  pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego.

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

osoby chore lub niepełnosprawne czasowo, w tym czasowo niepełnosprawne ruchowo

 1. Korzystanie ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu o przerwy niezbędne dla zastosowania leków.

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym z komputera.
Źródło:
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, dotyczącej egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 roku.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel