CKE: Egzaminy eksternistyczne 2015 - dostosowanie warunków i form

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 5 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE ogłosił informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących,  niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz chorych lub niesprawnych czasowo w sesji zimowej i jesiennej w 2015 roku.

 1. Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością  ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  oraz osoby z  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mogą przystąpić do egzaminów  eksternistycznych  przeprowadzanych  z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych  określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla  dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także  z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla  zasadniczej szkoły zawodowej, zwanych dalej „egzaminami eksternistycznymi”,  w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji.
 2. Osoby chore lub niesprawne czasowo mogą przystąpić do egzaminów w warunkach  odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza.
 3. Sposób lub sposoby dostosowania  warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, o których mowa  w pkt 1 oraz chorych lub niesprawnych czasowo wskazuje dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub  upoważniona przez niego osoba,  wyłącznie na podstawie  informacji określonych w Tabeli 1., z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1, decyzję o dostosowaniu  warunków i formy przeprowadzania egzaminu  do potrzeb zdającego podejmuje dyrektor  okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba.
 5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego na piśmie  o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji.  Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne  oświadczenie o rezygnacji.
 6. Egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta  z co najmniej jednego  z następujących dostosowań:
 1. przedłużony czas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 2. korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych,
 3. udział nauczyciela wspomagającego
 1. W przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu  w oddzielnym pomieszczeniu  uprawnionych jest dwóch lub więcej zdających, którym przysługują różne sposoby  dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych zdających w jednym  pomieszczeniu, pod warunkiem że przebieg egzaminu żadnego z tych zdających nie  będzie zakłócony.
 2. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu jest rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi  integralną część arkusza egzaminacyjnego.
 3. Nauczycielem wspomagającym  i/lub specjalistą, o którym mowa w Tabeli 1.,  jest członek  zespołu nadzorującego wyznaczony odpowiednio przez dyrektora okręgowej komisji  egzaminacyjnej
Tabela 1. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Osoby uprawnione

Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania  egzaminów eksternistycznych

osoby niewidome

 1. Arkusz egzaminacyjny w piśmie Braille’a. W przypadku arkusza w piśmie Braille’a przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

 1. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko w przypadku zdającego, który nie korzysta z zestawu w piśmie Braille’s). W przypadku korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego przedłużenie czasu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 1. Korzystania ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

osoby słabowidzące

 1. Arkusz egzaminacyjny zapisany czcionką 16 p.

 1. Korzystanie  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

 1. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

 1. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

osoby niesłyszące

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby słabosłyszące

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z niepełnosprawnością ruchową

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

 1. Korzystanie  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

osoby z afazją

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

 1. Korzystanie  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50% czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

 1. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z autyzmem, w tym w z zespołem Aspergera

 1. Obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

 1. Korzystanie z  pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego.

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

osoby chore lub niepełnosprawne czasowo, w tym czasowo niepełnosprawne ruchowo

 1. Korzystanie ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę

 1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu o przerwy niezbędne dla zastosowania leków.

 1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym z komputera.
Źródło:
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, dotyczącej egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 roku.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel