Komunikat w sprawie funkcjonowania warsztatów szkolnych działających jako gospodarstwa pomocnicze

Data publikacji: 14 kwietnia 2010 r.
Poleć znajomemu

W wyniku likwidacji dotychczasowej formy gospodarki finansowej warsztatów szkolnych (tj. gospodarstwa pomocniczego), do prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej przez warsztaty publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe mogą mieć zastosowanie zapisy dotyczące wydzielonych rachunków, zawarte w art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  Zgodnie z tymi przepisami,  samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku likwidacji dotychczasowej formy gospodarki finansowej warsztatów szkolnych (tj. gospodarstwa pomocniczego), do prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej przez warsztaty publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe mogą mieć zastosowanie zapisy dotyczące wydzielonych rachunków, zawarte w art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  Zgodnie z tymi przepisami,  samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Proces reorganizacji zakończy się z końcem 2010 r.

Odnosząc się do problematyki funkcjonowania warsztatów szkolnych w formie gospodarstw pomocniczych należy zauważyć, że ustawa systemowa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) nie przewiduje dalszego funkcjonowania wszystkich państwowych  i samorządowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Jednocześnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) ustanawia okres przejściowy - jednego roku - na przystosowanie całego sektora do rozwiązań zawartych w nowych regulacjach, co oznacza, że proces reorganizacji zostanie zakończony z końcem 2010 r.

Cel zmian - przekształcenie wariatów szkolnych w jednostki budżetowe

Wprowadzone na mocy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiany w zakresie systemu jednostek sektora finansów publicznych miały  min. na celu nie likwidację tego rodzaju działalności, ale przekształcenie dotychczasowych warsztatów szkolnych działających jako gospodarstwa pomocnicze w jednostki budżetowe prowadzące taką samą działalność oświatową pod względem merytorycznym. W  tym przypadku należy zastosować  § 66 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783, z późn. zm.).

Zmienia się tylko forma gospodarki finansowej

Z rozporządzenia tego wynika, że likwidacja gospodarstwa pomocniczego w celu jego przekształcenia w inna formę polega wyłącznie na zamknięciu rachunku bankowego oraz ustalenia i przejęciu przez jednostkę budżetową należności, zobowiązań i środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową nie oznacza zakończenia jego działalności w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, ponieważ nie dochodzi do zakończenia działalności szkoły lub placówki. Likwidacji ulega tylko dotychczasowa forma gospodarki finansowej.

Warsztaty szkolne mogą być zlikwidowane przez organ prowadzący wyłącznie z zastosowaniem odpowiedniej procedury

Należy podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ) statut szkoły publicznej prowadzącej kształcenie zawodowe określa organizację warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie warsztaty posiada. Zatem warsztaty szkolne są integralną częścią szkoły. Jednostki samorządu terytorialnego, jako organy prowadzące szkoły i placówki publiczne, otrzymują z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej przeznaczoną na finansowanie zadań szkolnych, w tym również na funkcjonowanie warsztatów szkolnych.  Jeżeli organ prowadzący szkołę zamierza dokonać likwidacji warsztatów szkolnych danej szkoły, wówczas ma zastosowanie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), co oznacza, że organ prowadzący musi spełnić wymogi określone w ust. 1 przytoczonego artykułu, a w przypadku organu będącego jednostką samorządu terytorialnego, również ust. 2.  W związku z tym, stosując odpowiednio art. 59 ustawy, warsztaty szkolne mogą być zlikwidowane przez organ prowadzący, po zapewnieniu uczniom innego miejsca odbywania zajęć praktycznych np. w centrum kształcenia praktycznego, u pracodawcy lub w pracowni ćwiczeń praktycznych.

Dochody, źródła ich uzyskania oraz przeznaczenie - w uchwale organu stanowiącego JST

Jednocześnie informujemy, iż w wyniku likwidacji dotychczasowej formy gospodarki finansowej tj. gospodarstwa pomocniczego do prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej przez warsztaty publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe mogą mieć zastosowanie zapisy dotyczące wydzielonych rachunków, zawarte w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z którymi, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W powyższej uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może także określić, między innymi, źródła z których dochody są gromadzone na wydzielonym rachunku oraz przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody te wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Słowa kluczowe:
gospodarstwa pomocnicze

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel