List MEN do samorządów i dyrektorów w sprawie rekrutacji

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 24 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
List MEN do samorządów i dyrektorów w sprawie rekrutacji

W liście z 23 lutego 2016 r. MEN przypomina o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o systemie oświaty w związku z prowadzeniem postępowań rekrutacyjnych. List adresowany jest do dyrektorów publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, a także do samorządów i innych podmiotów prowadzących szkoły i przedszkola publiczne.

MEN podkreśla wagę organizacji wychowania przedszkolnego

MEN wskazuje w liście, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Taką potrzebą jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego. Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, przypadającą na każde dziecko korzystające z przedszkola na terenie gminy, niezależnie od czasu przebywania w placówce. Dotacja ta ulegnie zwiększeniu do kwoty 1 370 zł, a w konsekwencji powiększy się również kwota rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – do 1 670 mln zł. W związku z tym MEN przestrzega, że zrzeczenie się realizacji tych zadań przez gminę stanowiłoby naruszenie prawa, w związku z którym rodzice mogą złożyć skargę na działalność gminy do wojewody.

Minister przypomina również o niedawnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w świetle której ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Rodzice decydują o miejscu korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego

W liście zaakcentowano, że dziecko urodzone w 2010 r., które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego, od 1 września 2016 r. będzie jako 6-latek obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne albo rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Niemniej jednak nie można, bez zgody rodziców, administracyjnie decydować o miejscu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego.

To rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola mają decydować o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, składając w każdym roku szkolnym, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego stosowną deklarację. Dyrektor nie może odmówić jej przyjęcia, także w odniesieniu do 6-latków.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel