Matura 2015 - ogólnopolskie konferencja dla nauczycieli j. polskiego

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 20 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. w całej Polsce odbędzie się 31 konferencji dla nauczycieli uczących języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Ich tematem będzie „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych”. Podczas spotkań zostaną omówione zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 r., wymagania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. Konferencje będą prowadzili autorzy koncepcji nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. w całej Polsce odbędzie się 31 konferencji dla nauczycieli uczących języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Ich tematem będzie „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych”. Podczas spotkań zostaną omówione zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 r., wymagania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. Konferencje będą prowadzili autorzy koncepcji nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nauczyciele poznają nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z j. polskiego

Konferencje są efektem zmiany formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, a od roku szkolnego 2015/2016 dla absolwentów technikum, wynikającej z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Organizatorami spotkań są regionalne ośrodki doskonalenia nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz kuratoria oświaty. Rekrutację prowadzą wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli. Przewiduje się, że w konferencjach weźmie udział ok. 8.500 nauczycieli (po 1 osobie z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum).

Konferencje poprzedzą cykl warsztatów dla nauczycieli języka polskiego, które przeprowadzi 103 liderów regionalnych - konsultantów i doradców metodycznych, przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Każdy lider ma obowiązek zorganizować do 30 kwietnia 2014 r. spotkania warsztatowe dla co najmniej jednego nauczyciela z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum, które znajdują się na ustalonym w porozumieniu z ORE terenie jego działania. Celem warsztatów jest wspieranie tych nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzanego od 2015 r. Zakres tematyczny będzie obejmował: interpretację teksów ikonicznych z wykorzystaniem tekstów literackich - w zakresie części ustnej egzaminu oraz interpretację poezji - w zakresie części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym.

Szczegóły dotyczące naboru nauczycieli do udziału w warsztatach będą dostępne na stronach internetowych wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli.

Na  stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są Informatory o egzaminie maturalnym od 2015 r., zawierające opis egzaminu z każdego przedmiotu i przykładowe zadania, w tym również dla absolwentów niepełnosprawnych - niesłyszących i niewidomych (w formacie WinBraille).

Wszystkie informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym od 2015 r. są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/85-matura-2015).

Na stronie CKE przykładowe zadania

Ponadto, aby umożliwić uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom szczegółowe zapoznanie się z nową formułą egzaminu maturalnego podjęte zostaną następujące działania:

  1. do 15 grudnia 2013 r. na stronie internetowej CKE oraz komisji okręgowych zostaną opublikowane przykładowe zestawy zadań z wszystkich przedmiotów, jakie obejmuje egzamin maturalny. Zestawy zadań z języków obcych zostaną opublikowane wraz z nagraniami audio w formacie mp3. Będą to zarówno standardowe zestawy zadań jak i zestawy zadań dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  2. do 15 grudnia 2014 r. udostępnione zostaną - w serwisach komisji okręgowych skierowanych do dyrektorów szkół - arkusze egzaminacyjne, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w formie badania diagnostycznego. Zakres dostępnych materiałów będzie identyczny jak przykładowe zestawy zadań opublikowane w grudniu 2013 r. Materiały te zostaną następnie upublicznione na stronach CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Źródło:
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel