MEN: Bezpieczne wakacje 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu

Jak co roku, resort edukacji przypomina, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zorganizowanych wyjazdach. Przede wszystkim, wybierając organizatora wyjazdu należy wpierw sprawdzić, czy działa legalnie, a gdy w czasie wakacji dotrą do rodziców niepokojące informacje o przebiegu wypoczynku - powinni zawiadomić najbliższe kuratorium.

Jak co roku, resort edukacji przypomina, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zorganizowanych wyjazdach. Przede wszystkim, wybierając organizatora wyjazdu należy wpierw sprawdzić, czy działa legalnie, a gdy w czasie wakacji dotrą do rodziców niepokojące informacje o przebiegu wypoczynku - powinni zawiadomić najbliższe kuratorium.

Kontrola kuratorium zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu

Kontrola wymogów stawianych organizatorom wszystkich form wypoczynku rozpoczyna się już w momencie przyjmowania zgłoszeń wypoczynku - kurator oświaty szczegółowo analizuje dokumentację, w tym w szczególności związaną z obiektem wypoczynku: wymaganą opinią lub protokołem (Straży Pożarnej) w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych oraz dokumentacją związaną z funkcjonalnością obiektu (szczegółowy rozkład pomieszczeń), zapewnieniem opieki medycznej oraz przygotowaniem i kwalifikacjami kadry kierowników i wychowawców wypoczynku. Każdy wyjazd wypoczynkowy (kolonie, obóz) musi być zgłoszony do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować te miejsca nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany.

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do właściwego, ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, kuratorium oświaty. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
Można sprawdzić organizatora w bazie internetowej

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie zorganizowanych form wypoczynku. Znajdują się w nim wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Dzięki niej, informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci organizator ma bowiem obowiązek zgłoszenia wyjazdu podając dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, czasu jego trwania, liczby uczestników oraz programu pracy z dziećmi, a także informacji na temat opieki medycznej.

Nie każdy może być opiekunem na obozie lub  koloniach

 Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Kierownikiem wypoczynku mogą być osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkołach. Ponadto, uprawnieni do tego są wyłącznie nauczyciele, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, oraz inne osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku,
 • są pełnoletni, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.
Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być:
 • nauczyciele,
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne - po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych - po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • trenerzy i instruktorzy sportowi.
Dodatkowo, w tym roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące wymagań wobec kierowników i wychowawców wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży. Nie mogą nimi być osoby karane m.in. za:

umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego,

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego,

przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece,

albo wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

MEN przypomina, że przed samym wyjazdem zasadniczą sprawą jest także skompletowanie bagażu, tak by był dostosowany do możliwości dziecka, gdyż niekiedy może nie być w pobliżu osoby, która mogłaby mu pomóc w niesieniu. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. narty, snowboard) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów MEN przygotowało Poradnik bezpiecznego wypoczynku ().

Więcej informacji na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel