MEN: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Data publikacji: 29 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
MEN: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Resort edukacji ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o jego wyniku.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży

Termin

Postępowanie

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski można złożyć od 17 maja do 31 maja 2021 r.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r.

Przedstawienie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2 sierpnia 2021 r.

Przedstawienie  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.

Złożenie – w przypadku kandydatów zakwalifikowanych – potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Do 24 września 2021 r. 

Nieprzedłożenie  zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Powyższe terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty. Szczegółowe terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022 znajdują się tutaj>>
Źródło:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1394).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel