MEN: Kontrola NIK nie oddaje rzeczywistego przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 października 2013 r.
Poleć znajomemu

Skontrolowanie zaledwie 32 z 13.500 szkół podstawowych nie może przesądzać o tym, czy szkoły są gotowe na przyjęcie najmłodszych dzieci do pierwszej klasy - tak MEN komentuje wyniki kontroli NIK. Resort edukacji po raz kolejny oświadcza, że szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków

Skontrolowanie zaledwie 32 z 13.500 szkół podstawowych nie może przesądzać o tym, czy szkoły są gotowe na przyjęcie najmłodszych dzieci do pierwszej klasy - tak MEN komentuje wyniki kontroli NIK. Resort edukacji po raz kolejny oświadcza, że szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków

NIK stwierdza nieprawidłowości

Opublikowane wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej stanu przygotowania szkół na objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich nie były złe. Mimo, że NIK miała wiele uwag zarówno do resortu edukacji, jak i organów prowadzących i dyrektorów szkoły to wykryte nieprawidłowości, zdaniem NIK,  da się naprawić do końca bieżącego roku szkolnego.

Więcej na temat wyników kontroli NIK w artykule: „NIK: Szkoły są prawie gotowe na sześciolatków”.
MEN: Szkoły przygotowują się do zmian od 2009 roku

Przygotowanie szkół podstawowych do objęcia nauką dzieci sześcioletnich jest procesem trwającym nieprzerwanie od 2009 r. i obejmuje obecnie prawie 13,5 tys. szkół podstawowych. Ogólna ocena NIK sformułowana została na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w zaledwie 32 szkołach podstawowych (0,24% ogółu szkół podstawowych) i w 16 gminach z terenu 8 województw. Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół i gmin nie otrzymała negatywnej oceny w kierowanych do nich wystąpieniach pokontrolnych.

W 90% szkół już są obecne dzieci sześcioletnie (w klasach pierwszych lub oddziałach zerowych).
MEN odnosi się o uwag Najwyższej Izby Kontroli

We wnioskach pokontrolnych NIK miała dwie główne uwagi do MEN:

 • brak  określenia podstawowych standardów przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich;
 • brak alternatywnych do programu „Radosna szkoła” formy wsparcia organów prowadzących szkoły w przygotowaniu ich do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
W odpowiedzi, ministerstwo wskazuje na już obowiązujące przepisy regulujące te standardy dla każdej szkoły (m.in. ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie ws. bhp w placówkach oświatowych, rozporządzenie w sprawie ramowych statutów) oraz eksponuje szereg działań wspierających organy prowadzące w przygotowaniu szkół dla dzieci sześcioletnich:
 1. w 2013 r. organy prowadzące otrzymały 794 ml zł w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów o dzieci sześcioletnie;
 2. w 2013 r. szkoły i organy prowadzące otrzymały ok. 831,5 mln zł ze środków unijnych na bezpośrednie wsparcie, oraz 328,8 mln zł na projekty systemowe, niepodlegające na przekazaniu w sposób bezpośredni wsparcia finansowego do organów prowadzących;
 3. w latach 2009-2012 gminy otrzymały 1,9 mld zł z budżetu państwa i 631,5 mln zł ze środków unijnych na realizację projektów związanych z edukacją 6-latków: m.in. doposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych, program Radosna Szkoła;
 4. ze środków programu rządowego Radosna Szkoła wsparcie finansowe w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw otrzymało 12 159 szkół podstawowych (tj. 90% wszystkich szkół). Oznacza to, że z kolorowych i nowoczesnych miejsc zabaw korzysta obecnie ponad 1 mln uczniów, w tym ponad 28 tys. dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku sześciu lat;
 5. w 2012 r. ponad 88% szkół podstawowych zostało objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 6. program „Szklanka mleka” zapewnia 2,4 mln dzieci mleko i przetwory mleczne, zaś program „Owoce w szkole” przez 3 lat zapewnił ok. 145 mln porcji owocowo - warzywnych uczniom;
 7. ponad 80 proc. szkół podstawowych uczestniczy w programie (ze środków UE) w ramach którego nauczyciele prowadzący zajęcia w najmłodszych klasach doskonalą swoje umiejętności pracy z uczniami.
 8. od roku 2008/2009 liczba etatów nauczycieli świetlicowych wzrosła o ponad 10%, mimo spadku liczby uczniów o 4,7%; z badania MEN wynika, iż ze świetlicy korzystało 70% uczniów badanych szkół podstawowych.
W przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2012 r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrolach bardzo dobrą lub dobrą ocenę stanu przygotowania szkoły podstawowej do obniżenia wieku otrzymało ponad 93% skontrolowanych placówek.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel