MEN: Monitoring rynku podręczników trwa

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 maja 2015 r.
Poleć znajomemu
MEN: Monitoring rynku podręczników trwa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi stały monitoring rynku podręczników pod kątem możliwego naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję. MEN przypomina, że o wyborze i zakupie podręczników decydują autonomicznie szkoły, które mają prawo nabyć wybrane przez siebie podręczniki i inne materiały edukacyjne zgodnie z ustalonym szkolnym zestawem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi stały monitoring rynku podręczników pod kątem możliwego naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję. MEN przypomina, że o wyborze i zakupie podręczników decydują autonomicznie szkoły, które mają prawo nabyć wybrane przez siebie podręczniki i inne materiały edukacyjne zgodnie z ustalonym szkolnym zestawem.

Polityka cenowa na rynku podręczników wynika z chęci kierowania jak najatrakcyjniejszej oferty do nauczyciela, choć to nie on płaci za wybrane książki

UOKiK zakończył wszczęte w sierpniu 2014 r. postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie, czy zidentyfikowany wzrost cen podręczników, ćwiczeń i innych produktów do edukacji wczesnoszkolnej, mógł być wynikiem naruszenia  przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Podstawą wszczęcia tego postępowania był znaczący wzrost cen pakietów  podręczników do edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzona analiza informacji i danych zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego nie dała podstaw do uznania, by stosowane przez wydawców ceny  podręczników do edukacji wczesnoszkolnej mogły wskazywać na naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję.

 W ocenie UOKiK na wzrost cen podręczników do edukacji wczesnoszkolnej wpływ ma przede wszystkim specyfika tego rynku. Przy dotychczasowej organizacji rynku podręczników (tam gdzie nie wprowadzono jeszcze darmowych podręczników), rodzice i opiekunowie uczniów są zasadniczo tylko płatnikami, nie mając jednak wpływu na wybór podręcznika. Wyboru takiego dokonuje co do zasady nauczyciel i to o niego, jako decydenta, konkurują wydawcy podręczników.  
Pakiety podręczników są zgodne z prawem o ile można także nabywać poszczególne tytuły osobno

Na ostatnim etapie prowadzonego postępowania, w związku ze zmianą zasad finansowania zakupu podręczników dla klasy I gimnazjum oraz klasy IV szkoły podstawowej (od roku szkolnego 2015/2016 nie rodzice, ale szkoły będą nabywały dla uczniów podręczniki, w ramach wyznaczonej kwoty dotacji z budżetu państwa), zaczęły napływać do UOKiK sygnały dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie sprzedaży podręczników szkolnych dla tych klas. W szczególności wątpliwości te dotyczyły tego, czy działania wydawnictw, polegające na tworzeniu oferty pakietowej w cenie odpowiadającej kwocie dotacji, w skład której wchodzą wszystkie podręczniki niezbędne do nauki w danej klasie są zgodne z prawem konkurencji.

UOKiK stwierdził, że „(…) jak wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku podręczników szkolnych, niedozwolona jest sprzedaż samych tylko pakietów podręczników, bez oferowania do sprzedaży pojedynczych tytułów. Zgodnie z art. 22d ww. ustawy, zakazane jest oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. Działania te stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ewentualne roszczenia z tego tytułu są rozpatrywane przez sądy powszechne”.

Z  uwagi na gwałtowne zmiany zachodzące na tym rynku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie kontynuował stały monitoring tego rynku pod kątem możliwego naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie:

 

Słowa kluczowe:
podręczniki

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel