MEN: Olimpiady ułatwiające rekrutacje gimnazjalistom i licealistom w roku szkolnym 2016/2017

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu

Minister Edukacji Narodowej ogłosił wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia ich laureatów z danej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego oraz do przyjęcia ich w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2016/2017.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia ich laureatów z danej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego oraz do przyjęcia ich w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2016/2017.

Wykazu olimpiad i turniejów już nie ogłasza Dyrektor CKE

Po nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r., na podstawie art. 44zzzw, wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów i olimpiad tematycznych związanych z w wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do:

  1. zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdziany, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  2. przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania
- ogłasza Minister Edukacji Narodowej na stronie BIP nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.
WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH na rok szkolny 2016/2017:

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

matematyka

Olimpiada matematyczna gimnazjalistów

Organizatorzy wskazanych w zestawianiu olimpiad zostaną wyłonieni w konkursie na realizację zadania publicznego na organizację i przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Olimpiada matematyczna*

Język angielski

Olimpiada języka angielskiego gimnazjalistów

Olimpiada języka angielskiego*

Informatyka

Olimpiada informatyczna gimnazjalistów

Olimpiada informatyczna*

Język polski

Olimpiada języka polskiego gimnazjalistów

Język francuski

Olimpiada języka polskiego*

Język białoruski

Olimpiada języka białoruskiego*

Język niemiecki

Olimpiada języka niemieckiego*

Język rosyjski

Olimpiada języka rosyjskiego*

Język hiszpański

Olimpiada języka hiszpańskiego*

Język łaciński

Olimpiada języka łacińskiego*

Biologia

Olimpiada biologiczna*

Chemia

Olimpiada chemiczna*

Filozofia

Olimpiada filozoficzna*

Geografia

Olimpiada geograficzna*

fizyka

Olimpiada fizyczna*

Historia sztuki

lub

Historia muzyki

Olimpiada artystyczna*

Historia

Olimpiada historyczna gimnazjalistów

Olimpiada historyczna*

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada wiedzy o społeczeństwie*

*Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U Nr 13, poz. 125 ze zm.) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty, rekomendowani przez komisje konkursowe, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Źródło:

  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w Biuletynie Informacji Publicznej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na rok szkolny 2016/2017 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2016/2017.
Słowa kluczowe:
komunikat MENolimpiada

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel