MEN potwierdza: 1 września powrót do szkół

Data publikacji: 6 sierpnia 2020 r.
Poleć znajomemu
MEN potwierdza: 1 września powrót do szkół

Minister Edukacji Narodowej w komunikacie przedstawił działanie, jakie podejmowane będą w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Znamy też wytyczne GIS, jakie powinny być stosowane, oraz 3 modele nauczania. Szczegóły poniżej.

3 warianty funkcjonowania

Najważniejszą deklaracją jest zapowiedź powrotu uczniów do szkół na początek nowego roku szkolnego 2020/2021. Zapowiedziano jednocześnie 3 warianty ich funkcjonowania:

A – tradycyjna forma kształcenia

Jest to wariant podstawowy. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły będzie mógł przejść na wariant B lub C.

B – hybrydowa forma kształcenia

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne) – w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu:

  • zgody organu prowadzącego,
  • pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

C – kształcenie zdalne

Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Decyzja będzie podejmowana po uzyskaniu:

  • zgody organu prowadzącego,
  • pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Minister Edukacji Narodowej nadal będzie uprawniony do ograniczenia stacjonarnej działalności szkół na terenie szkoły.

Znamy już nowe wytyczne sanitarno-epidemiologiczne

Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministrem Edukacji Narodowej przedstawili wytyczne dla szkół i placówek, które mają obowiązywać o 1 września 2020 r. Wytyczne te zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Wytyczne dostępne są tutaj>>

Jak wskazuje resort edukacji, dyrektorzy mogą już w oparciu o opublikowane wytyczne przygotować wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły w trakcie epidemii. Co więcej do połowy sierpnia mają zostać przygorowane szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności.

Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie miała istotne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji o przejściu na system kształcenia „hybrydowy” lub „zdalny”.

Co dalej?

Minister przedstawił harmonogram działań MEN na okres do rozpoczęcia roku szkolnego.

10-14 sierpnia 2020 r.

Przygotowanie aktów prawnych , które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia:

1)     Nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, polegająca na wprowadzeniu możliwości zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów (zob. ww. warianty). Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

2)     Zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

3)     Nowelizacja rozporządzeina Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Zostaną określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Druga połowa sierpnia

Spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym

Przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii

Źródło:
  • Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel