MEN: Wniosek o urlop zdrowotny nie musi mieć uzasadnienia

Data publikacji: 14 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN: Wniosek o urlop zdrowotny nie musi mieć uzasadnienia

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiewa wątpliwości – o urlop dla poratowania zdrowia można ubiegać się w związku z każdym schorzeniem, na którego powstanie mogło mieć wpływ środowisko pracy. Oceny zasadności skorzystania z tego urlopu dokonuje lekarz, a nie dyrektor placówki, w związku z tym nauczyciel nie musi we wniosku o urlop wskazywać jakie schorzenie ma być podstawą skorzystania z urlopu.

Na urlop zdrowotny z każdym schorzeniem, które wynika ze środowiska pracy

Od 1 stycznia 2018 r.  urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

 • choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
  • choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, „relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom”.

Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy)
Prawa i obowiązki nauczyciela

Nauczyciel:

 • Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
 • Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
Nauczyciel nie uzasadnia wniosku – nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia.
Prawa i obowiązki dyrektora placówki

Dyrektor:

 • Udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
 • Na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu, tj. czy:
  1. posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat,
  2. zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  3. przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie później niż w ciągu trzech miesięcy,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie
 • odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową,
 • udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, na podstawie potwierdzonego skierowania,
 • wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.
Prawa i obowiązki lekarza

Lekarz medycyny pracy:

 • Orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
 • Przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania.
Część przepisów pozostała bez zmian

Rozwiązania dotyczące:

• udzielania urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
• uprawnienia nauczyciela i dyrektora szkoły do odwołania od orzeczenia,
• odwołania z urlopu w przypadku podjęcia zatrudnienia przez nauczyciela w trakcie trwania urlopu
regulowane były w ustawie – Karta Nauczyciela przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel