MEN: Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 1 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
MEN: Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy

Od 1 stycznia 2015 r. szkoły, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębniać w oddzielnych rozdziałach środki na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy. Obowiązek ten od początku budził wiele wątpliwości w związku z tym w tej sprawie Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat. Sprawdź, jakie wydatki, zdaniem MEN, wiążą się z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Nowy obowiązek z ustawy „okołobudżetowej”

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) został wprowadzony w art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy - kogo dotyczy

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży:

  • wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest odpowiednie orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej - art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty);
  • niedostosowanych społecznie umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (czyli placówkach resocjalizacyjno-wychowawczych i resocjalizacyjno-rewalidacyjnych) na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli zostało ono wydane;
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oraz w przypadku niektórych wychowanków - postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce wydanego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2012r.).

 

Jakie wydatki należy wyodrębnić

W opinii MEN, przez wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w  placówkach wychowania przedszkolnego ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków:

  • na utrzymanie budynku,
  • związanych z administracją szkoły,
  • na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących,
  • na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektorów szkoły, itp.

 

W przypadku szkół, przedszkoli i placówek specjalnych, wszystkie wydatki ponoszone w ww. jednostkach należy uznać za związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Jednocześnie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wprowadzone dwa nowe rozdziały 80149 i 80150. Nowe rozdziały dotyczą gromadzonych dochodów i wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (placówkach wychowania przedszkolnego) ogólnodostępnych i integracyjnych. Dokonane ww. rozporządzeniem zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej nie uchyliły jednocześnie obowiązku stosowania pozostałych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających określonym rodzajom działalności (np. szkoły podstawowe specjalne, przedszkola specjalne, gimnazja specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze itd.).

Klasyfikacja budżetowa (w tym wskazane wyżej nowoutworzone rozdziały), nie przesądza o metodzie rozliczenia wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi

Źródło:

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel