MEN: Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 14 września 2015 r.
Poleć znajomemu
MEN: Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy
Dokument archiwalny

Od 1 stycznia 2015 r. szkoły, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębniać w oddzielnych rozdziałach środki na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy. Obowiązek ten od początku budził wiele wątpliwości w związku z tym w tej sprawie Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat. Sprawdź, jakie wydatki, zdaniem MEN, wiążą się z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Od 1 stycznia 2015 r. szkoły, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębniać w oddzielnych rozdziałach środki na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy. Obowiązek ten od początku budził wiele wątpliwości w związku z tym w tej sprawie Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat. Sprawdź, jakie wydatki, zdaniem MEN, wiążą się z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Nowy obowiązek z ustawy „okołobudżetowej”

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) został wprowadzony w art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy - kogo dotyczy

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży:

  • wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest odpowiednie orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej - art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty);
  • niedostosowanych społecznie umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (czyli placówkach resocjalizacyjno-wychowawczych i resocjalizacyjno-rewalidacyjnych) na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli zostało ono wydane;
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oraz w przypadku niektórych wychowanków - postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce wydanego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2012r.).

 

Jakie wydatki należy wyodrębnić

W opinii MEN, przez wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w  placówkach wychowania przedszkolnego ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków:

  • na utrzymanie budynku,
  • związanych z administracją szkoły,
  • na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących,
  • na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektorów szkoły, itp.

 

W przypadku szkół, przedszkoli i placówek specjalnych, wszystkie wydatki ponoszone w ww. jednostkach należy uznać za związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Jednocześnie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wprowadzone dwa nowe rozdziały 80149 i 80150. Nowe rozdziały dotyczą gromadzonych dochodów i wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (placówkach wychowania przedszkolnego) ogólnodostępnych i integracyjnych. Dokonane ww. rozporządzeniem zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej nie uchyliły jednocześnie obowiązku stosowania pozostałych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających określonym rodzajom działalności (np. szkoły podstawowe specjalne, przedszkola specjalne, gimnazja specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze itd.).

Klasyfikacja budżetowa (w tym wskazane wyżej nowoutworzone rozdziały), nie przesądza o metodzie rozliczenia wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi

Źródło:

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel