MEN: Zasady organizacji bezpiecznego letniego wypoczynku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku - przypomina MEN i przedstawia zasady bezpiecznych wakacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku - przypomina MEN i przedstawia zasady bezpiecznych wakacji.

Miejsce wypoczynku dzieci musi być zgłoszone do kuratorium

Warunki, które określają bezpieczny wypoczynek i właściwą opiekę wychowawczą zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Kontrola określonych w tym dokumencie wymagań stawianych organizatorom wszystkich form wypoczynku rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora szczegółowo analizuje dokumentację, w tym w szczególności związaną z:

 1. obiektem wypoczynku: wymaganą opinią lub protokołem (Straży Pożarnej) w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych oraz dokumentacją związaną z funkcjonalnością obiektu (szczegółowy rozkład pomieszczeń),
 2. przygotowaniem i kwalifikacjami kadry kierowników i wychowawców wypoczynku,
 3. wymaganą liczbą opiekunów,
 4. zapewnieniem opieki medycznej.
W przypadku braku wymagalnych do zgłoszenia dokumentów, kurator wymaga ich uzupełnienia. Po akceptacji zgłoszonego wypoczynku kurator oświaty przesyła elektroniczną wersję zgłoszenia wypoczynku: państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej (właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku), w celu dokonania ewentualnej kontroli warunków wypoczynku.
Obowiązek zapewnienia wykwalifikowanej kadry

Organizatorzy są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Wychowawcami mogą być w różnych formach wypoczynku:

 • nauczyciele,
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu, co najmniej przewodnika,
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • trenerzy i instruktorzy sportowi.
W MEN trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Zostaną przeanalizowane wszystkie zapisy obecnego rozporządzenia, ze szczególną uwagą na rozstrzygnięcia, które regulują wrażliwe kwestie, np. dotyczące wymagań stawianych wychowawcom i kierownikom wypoczynku oraz sposobu uzyskiwania kompetencji kadrowych przez te osoby.
O problemie wychowawców kolonijnych, którzy zdobywają wymagane kwalifikacje przez Internet pisaliśmy w artykule „3-dniowy kurs on-line daje uprawnienia opiekuna kolonii”.
Organizator zapewnia odpowiednią do wieku dzieci liczbę opiekunów

Liczba uczestników kolonii lub obozu pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób). Natomiast liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna, wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Rodzice mogą sprawdzić czy wybrane formy wypoczynku ich dzieci są zorganizowane zgodnie z prawem w rejestrze dostępnym na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel