MEN: Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 30 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN: Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

Resort edukacji przypomina, że uczniowie mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Sprawdź, na jakich warunkach można otrzymać stypendium i do kiedy składać wnioski!

Kto może otrzymać stypendium

Stypendium można otrzymać na podstawie:

1)      spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym,

2)      występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą warunkują m.in. takie okoliczności:

a)      bezrobocie rodziców, względnie innych opiekunów prawnych,

b)      niepełnosprawność – dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego najbliższej rodziny,

c)      ciężka lub długotrwała choroba,

d)      wielodzietność,

e)      brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f)       alkoholizm lub narkomania – dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie,

g)      niepełna rodzina – tzn. uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, z uwagi na okoliczności takie jak np. śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji,

h)      wystąpienie zdarzenia losowego, np. powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca w podstawy bytu rodziny ucznia.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  94,40 zł  do 236 zł miesięczne. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie, a wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Do kiedy można składać wnioski

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium w przypadku:

  • uczniów – do 15 września danego roku szkolnego,
  • słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie powyższych terminów. Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. W części samorządów wnioski składa się w ośrodkach pomocy społecznej.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel