Wykaz olimpiad zwalniających z części egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Data publikacji: 12 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Wykaz olimpiad zwalniających z części egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są uprawnieni do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019 oraz do przyjęcia w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

1. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019:

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna Juniorów*

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

matematyka

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów****

Olimpiada Matematyczna**

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego**

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego**

Olimpiada Języka Niemieckiego**

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Rosyjskiego**

Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej

język rosyjski

Olimpiada Języka Francuskiego**

PROF - EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

* w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach dla uczniów dotychczasowych gimnazjów mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych;

**w latach szkolnych 2017/2018 i 2018//2019 w olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę;

****przeprowadzana do roku szkolnego 2015/2016.

Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady wymienionej w ww. wykazie, organizowanej z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia  stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. Analogiczne zasady zwalniania z egzaminu ósmoklasisty dotyczą laureatów i finalistów ww. olimpiad będących uczniami dotychczasowego gimnazjum.

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe na rok szkolny 2018/2019. Nazwy organizatorów olimpiad przeprowadzonych w latach szkolnych 2013/2014 - 2017/2018.

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów*

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów*

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski  - Katedra Białorutenistyki

język białoruski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej

język rosyjski

Olimpiada Języka Hiszpańskiego**

Polskie Towarzystwo Neofilologiczna

język hiszpański

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskiego Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

język łaciński

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

 biologia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

chemia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

filozofia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo geograficzne w Warszawie

geografia

Olimpiada Fizyczna

Polskiego Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

fizyka

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

Historia sztuki lub historia muzyki

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

historia

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów*

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”***

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”

*uprawnienie do przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w at. 132 ustawy – Prawo oświatowe mają:

 • wyłącznie laureaci: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata tych olimpiad do roku szkolnego 2013/2014;
 • laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiedni laureata lub finalisty tych olimpiad w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016;
 • laureaci i finaliście Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty tych olimpiad w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

**przeprowadzana do roku szkolnego 2015/2016.

***dotyczy laureatów od roku szkolnego 2017/2018.

W olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogli uczestniczyć laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę (§7 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w brzmieniu do 31 sierpnia 2017 r. ).

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach dla uczniów dotychczasowych gimnazjów mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach przedmiotowych, organizowanych dla uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowaniu w pierwszej kolejności do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej,
 •  publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej
  lub
 • oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowaniu w pierwszej kolejności do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1 ustawy – Prawo o światowe,
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej,
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego
   lub
 • oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

jeżeli spełniają odpowiednio warunku, o których mowa w art. 134 ust. 1, at. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
 • oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej  ogólnodostępnej
  lub
 • oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej
 • klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,

jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

Źródło:

 • Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 opublikowany 6 października 2017 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel