Wykaz olimpiad zwalniających z części egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Data publikacji: 12 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Wykaz olimpiad zwalniających z części egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są uprawnieni do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019 oraz do przyjęcia w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

1. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019:

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna Juniorów*

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

matematyka

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów****

Olimpiada Matematyczna**

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego**

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego**

Olimpiada Języka Niemieckiego**

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Rosyjskiego**

Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej

język rosyjski

Olimpiada Języka Francuskiego**

PROF - EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

* w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach dla uczniów dotychczasowych gimnazjów mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych;

**w latach szkolnych 2017/2018 i 2018//2019 w olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę;

****przeprowadzana do roku szkolnego 2015/2016.

Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady wymienionej w ww. wykazie, organizowanej z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia  stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. Analogiczne zasady zwalniania z egzaminu ósmoklasisty dotyczą laureatów i finalistów ww. olimpiad będących uczniami dotychczasowego gimnazjum.

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe na rok szkolny 2018/2019. Nazwy organizatorów olimpiad przeprowadzonych w latach szkolnych 2013/2014 - 2017/2018.

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów*

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów*

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski  - Katedra Białorutenistyki

język białoruski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej

język rosyjski

Olimpiada Języka Hiszpańskiego**

Polskie Towarzystwo Neofilologiczna

język hiszpański

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskiego Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

język łaciński

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

 biologia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

chemia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

filozofia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo geograficzne w Warszawie

geografia

Olimpiada Fizyczna

Polskiego Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

fizyka

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

Historia sztuki lub historia muzyki

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

historia

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów*

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”***

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”

*uprawnienie do przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w at. 132 ustawy – Prawo oświatowe mają:

 • wyłącznie laureaci: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata tych olimpiad do roku szkolnego 2013/2014;
 • laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiedni laureata lub finalisty tych olimpiad w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016;
 • laureaci i finaliście Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty tych olimpiad w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

**przeprowadzana do roku szkolnego 2015/2016.

***dotyczy laureatów od roku szkolnego 2017/2018.

W olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogli uczestniczyć laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę (§7 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w brzmieniu do 31 sierpnia 2017 r. ).

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach dla uczniów dotychczasowych gimnazjów mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach przedmiotowych, organizowanych dla uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowaniu w pierwszej kolejności do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej,
 •  publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej
  lub
 • oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowaniu w pierwszej kolejności do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1 ustawy – Prawo o światowe,
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej,
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego
   lub
 • oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

jeżeli spełniają odpowiednio warunku, o których mowa w art. 134 ust. 1, at. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
 • oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej  ogólnodostępnej
  lub
 • oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej
 • klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,

jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

Źródło:

 • Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 opublikowany 6 października 2017 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel