Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego

Data publikacji: 20 września 2018 r.
Poleć znajomemu
Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego

Od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego. Dowiedz się, jakie stosować kryterium dochodowe – obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku czy z dnia jego składania?

Wyższe kryterium dochodowe

Ustalono kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 528 zł (§ 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej). Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia i słuchacza może przebiegać analogicznie do procedur stosowanych w 2012 i 2015 r.

Kryterium z dnia rozpatrywania wniosku, a nie jego złożenia

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie uczniowi stypendium szkolnego, na podstawie art. 90 d ustawy o systemie oświaty, należy stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku, a nie w dniu jego składania.

W przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji:
  • przed 1 października 2018 r. właściwym kryterium jest kwota 514 zł na osobę w rodzinie,
  • po 1 października 2018 r. obowiązującym kryterium będzie kwota 528 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku kryterium 514 zł (obowiązującego do 31 września 2018 r.) stypendium szkolne może być udzielone od września 2018 r., natomiast w przypadku kryterium – 528 zł stypendium może być przyznane od 1 października 2018 r.

W celu ułatwienia rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium, wg zwiększonego kryterium dochodowego (528 zł), we wniosku zainteresowany powinien podać datę, od kiedy ubiega się o pomoc materialną.

Wnioski składane po 15 września

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, czyli po 15 września danego roku szkolnego (art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty).  Rozpatrywanie wniosków, złożonych po tym terminie może wynikać ze zmiany sytuacji finansowej w rodzinie. Kryterium dochodowe (528 zł) może stanowić wystarczającą przesłankę do ubiegania się o stypendium szkolne po ww. terminie.

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

2)  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Szczegółowe rozwiązania prawne, dotyczące udzielania pomocy dla uczniów uchwala Rada gminy w formie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (art. 90f ustawy o systemie oświaty).

Źródło:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358) - § 1 pkt 1, lit. b.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel