Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego

Data publikacji: 20 września 2018 r.
Poleć znajomemu
Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego

Od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego. Dowiedz się, jakie stosować kryterium dochodowe – obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku czy z dnia jego składania?

Wyższe kryterium dochodowe

Ustalono kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 528 zł (§ 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej). Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia i słuchacza może przebiegać analogicznie do procedur stosowanych w 2012 i 2015 r.

Kryterium z dnia rozpatrywania wniosku, a nie jego złożenia

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie uczniowi stypendium szkolnego, na podstawie art. 90 d ustawy o systemie oświaty, należy stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku, a nie w dniu jego składania.

W przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji:
  • przed 1 października 2018 r. właściwym kryterium jest kwota 514 zł na osobę w rodzinie,
  • po 1 października 2018 r. obowiązującym kryterium będzie kwota 528 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku kryterium 514 zł (obowiązującego do 31 września 2018 r.) stypendium szkolne może być udzielone od września 2018 r., natomiast w przypadku kryterium – 528 zł stypendium może być przyznane od 1 października 2018 r.

W celu ułatwienia rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium, wg zwiększonego kryterium dochodowego (528 zł), we wniosku zainteresowany powinien podać datę, od kiedy ubiega się o pomoc materialną.

Wnioski składane po 15 września

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, czyli po 15 września danego roku szkolnego (art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty).  Rozpatrywanie wniosków, złożonych po tym terminie może wynikać ze zmiany sytuacji finansowej w rodzinie. Kryterium dochodowe (528 zł) może stanowić wystarczającą przesłankę do ubiegania się o stypendium szkolne po ww. terminie.

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

2)  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Szczegółowe rozwiązania prawne, dotyczące udzielania pomocy dla uczniów uchwala Rada gminy w formie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (art. 90f ustawy o systemie oświaty).

Źródło:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358) - § 1 pkt 1, lit. b.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel