Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.19..991
2020-09-01 Dz.U.20..635 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 stycznia 2019 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. z dnia 1 stycznia 2019 r.)
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży:
1)
audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)
motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)
ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20)
opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21)
poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22)
pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23)
przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
24)
rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
25)
rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
26)
spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
27)
spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28)
teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29)
transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
30)
transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31)
transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32)
transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.
2.
Określa się dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.
§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:
1)
roku szkolnego 2019/2020 w:
a)
klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b)
semestrze I szkoły policealnej,
c)
klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d)
klasie I pięcioletniego technikum,
2)
roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
-
a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.
§ 3.
Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum albo w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744).
§ 4.
Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego, w podstawach programowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-32, w przypadku:
1)
szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej kształcącej w formie stacjonarnej lub zaocznej, tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego;
2)
klas dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c, prowadzonych w pięcioletnim technikum:
a)
klasy I czteroletniego technikum w roku szkolnym 2019/2020,
b)
klasy II czteroletniego technikum w roku szkolnym 2020/2021,
c)
klasy III czteroletniego technikum w roku szkolnym 2021/2022,
d)
klasy IV czteroletniego technikum w roku szkolnym 2022/2023
-
należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761), zachowując tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Załącznik 1 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ (AUD)
Załącznik 2 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)
Załącznik 3 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY CERAMICZNO-SZKLARSKIEJ (CES)
Załącznik 4 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY CHEMICZNEJ (CHM)
Załącznik 5 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ (DRM)
Załącznik 6 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ (EKA)
Załącznik 7 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ (ELE)
Załącznik 8 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNEJ (ELM)
Załącznik 9 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)
Załącznik 10 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY GÓRNICZO-WIERTNICZEJ (GIW)
Załącznik 11 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY HANDLOWEJ (HAN)
Załącznik 12 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNEJ (HGT)
Załącznik 13 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY LEŚNEJ (LES)
Załącznik 14 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)
Załącznik 15 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MECHANIKI PRECYZYJNEJ (MEP)
Załącznik 16 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY METALURGICZNEJ (MTL)
Załącznik 17 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (MOT)
Załącznik 18 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)
Załącznik 19 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OGRODNICZEJ (OGR)
Załącznik 20 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)
Załącznik 21 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY POLIGRAFICZNEJ (PGF)
Załącznik 22 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)
Załącznik 23 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY PRZEMYSŁU MODY (MOD)
Załącznik 24 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY ROLNO-HODOWLANEJ (ROL)
Załącznik 25 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY RYBACKIEJ (RYB)
Załącznik 26 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ (SPL)
Załącznik 27 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY SPOŻYWCZEJ (SPC)
Załącznik 28 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TELEINFORMATYCZNEJ (INF)
Załącznik 29 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)
Załącznik 30 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)
Załącznik 31 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU LOTNICZEGO (TLO)
Załącznik 32 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY TRANSPORTU WODNEGO (TWO)
Załącznik 33 DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel