Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r., poz. 860)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..860
2018-09-01 Dz.U.17..860 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz.U. z dnia 28 kwietnia 2017 r.)

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Określa się podstawę programową kształcenia w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2.
Podstawa programowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Podstawę programową, o której mowa w § 1 ust. 1, stosuje się do:
1)
szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
a)
pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I tej szkoły,
b)
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia - począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasie I tej szkoły,
c)
dwuletniej branżowej szkoły II stopnia - począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I tej szkoły
-
a w latach następnych także w kolejnych klasach tych szkół;
2)
szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, począwszy od roku szkolnego 2017/2018:
a)
w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.,
b)
w semestrze II tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r., będącym kontynuacją semestru, o którym mowa w lit. a,
c)
w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r.
-
a w latach następnych także w kolejnych semestrach tej szkoły;
3)
czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz do klas czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
a)
w klasie I czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020,
b)
w klasie II czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2018/2019-2020/2021,
c)
w klasie III czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022,
d)
w klasie IV czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2020/2021-2022/2023.
§ 3.
Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów, w podstawie programowej, o której mowa w § 1 ust. 1, w przypadku:
1)
szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2)
czteroletniego technikum oraz klas tego technikum, o których mowa w § 2 pkt 3 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
-
zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Załącznik Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel