Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1302)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..1659
2018-08-31 Dz.U.18..1670 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..1302
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe
(Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.)

Na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 i 1503) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Dyrektorzy szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub ogólnokształcących szkół baletowych, zwani dalej "dyrektorami szkół", które uczestniczą w programie dla szkół ustanowionym zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zapewniają wykonanie przez szkołę działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.
2.
W ramach działań, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy szkół realizują w danym semestrze roku szkolnego co najmniej dwa z następujących środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym:
1)
organizowanie konkursów i festynów tematycznych;
2)
organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym gospodarstw ekologicznych lub zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także wycieczek na lokalne rynki, na których produkty te są oferowane;
3)
organizowanie warsztatów kulinarnych;
4)
zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, w tym w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach;
5)
wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, z możliwością spożywania produktów regionalnych i ekologicznych;
6)
stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.
3.
Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:
1)
zasad zdrowego żywienia;
2)
pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
3)
przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.
4.
Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, w zależności od ich rodzaju, może obejmować upowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa ekologicznego, w tym znakowania produktów ekologicznych.
5.
Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, może odbywać się z udziałem rodziców, w zależności od możliwości organizacyjnych.
§ 2.
Dyrektorzy szkół na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opracowują informację o zrealizowanych przez szkołę w danym roku szkolnym środkach towarzyszących, o których mowa w § 1 ust. 2, a następnie przekazują ją do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do dnia 30 września w roku szkolnym następującym po roku szkolnym, w którym był realizowany program dla szkół ustanowiony zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
§ 2a.
Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym wymienione w § 1 ust. 2 mogą być realizowane przez wnioskodawców, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d i e rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), spełniających warunki określone w art. 6 tego rozporządzenia.
§ 3.
1.
Dyrektorzy szkół uczestniczących w programie "Owoce i warzywa w szkole" przekazują informację o wykonanych działaniach towarzyszących za rok szkolny 2016/2017 dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do dnia 30 września 2017 r., na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dyrektorów szkół uczestniczących w programie "Owoce i warzywa w szkole", którzy informację o wykonanych działaniach towarzyszących za rok szkolny 2016/2017 przekazali do dnia 31 sierpnia 2017 r. dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel