Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.19..1652
2020-08-14 Dz.U.20..1388 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
(Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą w:
1)
szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz zespołach tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanych dalej "szkołami za granicą";
2)
szkołach polskich;
3)
szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz zespołach tych szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanych dalej "szkołami w Polsce".
§ 2.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć szkołę za granicą, szkołę polską i szkołę w Polsce.
§ 3.
1.
Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej "Ośrodkiem".
2.
Ośrodek jest zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą".
3.
Organizację i szczegółowe zadania Ośrodka określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej "ministrem".
§ 4.
1.
W organizacji pracy Ośrodka nie przewiduje się ferii szkolnych.
2.
Dyrektor Ośrodka ustala organizację roku szkolnego w szkole na wniosek dyrektora szkoły za granicą, szkoły w Polsce lub kierownika szkoły polskiej.
§ 5.
1.
Do szkół mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.
2.
Kształcenie w szkołach jest nieodpłatne.
3.
Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły polskiej jest dostarczenie kierownikowi szkoły polskiej zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły funkcjonującej w systemie oświaty kraju pobytu ucznia lub szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich albo pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły.
§ 6.
1.
Szkołę zakłada, przekształca i likwiduje minister z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Ośrodka.
2.
Założenie, przekształcenie i likwidacja szkoły za granicą lub szkoły polskiej następuje po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Nazwa szkoły za granicą i szkoły polskiej zawiera odpowiednio:
1)
określenie: "Szkoła Podstawowa", "Liceum Ogólnokształcące", "Szkoła Polska";
2)
imię szkoły za granicą lub szkoły polskiej, jeżeli takie nadano;
3)
wskazanie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego albo przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, przy którym szkoła za granicą lub szkoła polska są zakładane;
4)
nazwę miejscowości, w której szkoła za granicą lub szkoła polska ma siedzibę.
4.
Imię szkole za granicą lub szkole polskiej nadaje minister na wniosek dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej, po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektora Ośrodka.
5.
Statut szkoły określa warunki i sposób używania nazwy szkoły na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze.
6.
Do przekształcenia lub likwidacji szkoły nie stosuje się przepisów art. 89 ust. 1, 6 i 9 ustawy.
7.
Szkoła za granicą i szkoła polska działa na podstawie statutu przygotowanego przez radę pedagogiczną i uchwalonego przez radę szkoły, a w razie jej niepowołania - przez radę pedagogiczną, z tym że pierwszy statut szkole nadaje minister.
8.
Dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej, niezwłocznie po uchwaleniu zmian w statucie albo nowego statutu, przesyła statut albo jego zmiany dyrektorowi Ośrodka w celu sprawdzenia zgodności z prawem statutu albo jego zmian oraz kierownikowi przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej - do wiadomości.
9.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem statutu albo jego zmian, dyrektor Ośrodka uchyla statut albo jego zmiany i zobowiązuje dyrektora szkoły lub kierownika szkoły polskiej do wprowadzenia niezbędnych zmian przed ponownym uchwaleniem statutu albo jego zmian. Dyrektorowi szkoły lub kierownikowi szkoły polskiej od rozstrzygnięcia dyrektora Ośrodka przysługuje odwołanie do ministra w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.
10.
Do statutu szkoły nie stosuje się przepisów art. 98 ust. 1 pkt 4, 6, 9-16, 20, 22, 24 i 25, ust. 2 pkt 1, art. 99 pkt 3, art. 100 oraz art. 103-107 ustawy.
11.
W szkołach polskich, w których jest zatrudnionych mniej niż trzech nauczycieli, nie tworzy się rady pedagogicznej i rady szkoły.
12.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11, kompetencje rady pedagogicznej wykonuje kierownik szkoły polskiej.
§ 7.
1.
Szkoła polska może zostać utworzona, jeżeli zgłoszono do niej co najmniej 50 uczniów.
2.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać utworzona szkoła polska, do której zgłoszono mniejszą liczbę uczniów niż określona w ust. 1.
§ 8.
1.
Szkoły za granicą:
1)
realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy;
2)
realizują ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy;
3)
realizują programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
4)
realizują plany nauczania uzupełniającego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
5)
prowadzą kształcenie w zakresie programów i planów nauczania, o których mowa w pkt 1 i 2, w formie dziennej przez pięć dni w tygodniu.
2.
W przypadkach uzasadnionych warunkami kadrowymi lub lokalowymi w szkołach za granicą, za zgodą dyrektora Ośrodka, mogą nie być realizowane następujące przedmioty:
1)
w szkołach podstawowych - muzyka, plastyka, informatyka, technika lub wychowanie fizyczne;
2)
w liceach ogólnokształcących - podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas określony, odrębnie dla każdego przedmiotu.
§ 9.
Szkoły polskie:
1)
realizują programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
realizują plany nauczania uzupełniającego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
prowadzą kształcenie w wybranych dniach tygodnia ustalonych w arkuszu organizacji szkoły polskiej.
§ 10.
1.
Szkoły w Polsce prowadzą kształcenie na odległość obejmujące realizację:
1)
programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy;
2)
programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Zajęcia edukacyjne w kształceniu na odległość są prowadzone w formie konsultacji.
§ 11.
1.
W szkołach w Polsce prowadzących kształcenie na odległość:
1)
ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)
nie ocenia się zachowania ucznia;
3)
ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy lub w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
4)
oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali i w formach określonych w statucie Ośrodka;
5)
podstawą klasyfikowania ucznia uczestniczącego w tym kształceniu są oceny klasyfikacyjne.
2.
W klasach I-III szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość roczna ocena klasyfikacyjna, o której mowa w art. 44i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), będąca oceną opisową, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 tej ustawy, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
3.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według następującej skali:
1)
stopień celujący - 6;
2)
stopień bardzo dobry - 5;
3)
stopień dobry - 4;
4)
stopień dostateczny - 3;
5)
stopień dopuszczający - 2;
6)
stopień niedostateczny - 1.
4.
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.
5.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6.
6.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieuczestniczenia ucznia w konsultacjach, o których mowa w § 10 ust. 2, w wymiarze przekraczającym połowę czasu przeznaczonego na konsultacje w okresie, za który jest przeprowadzana klasyfikacja.
7.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
8.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
9.
Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy, o którym mowa w art. 44m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie Ośrodka.
10.
Terminy egzaminów, o których mowa w ust. 9, oraz skład komisji egzaminacyjnej ustala dyrektor Ośrodka.
11.
Dyrektor Ośrodka ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem i nauczycielem przedmiotu, którego dotyczy egzamin. Egzamin klasyfikacyjny nie może być przeprowadzony później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
12.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może za zgodą rady pedagogicznej zdawać egzamin poprawkowy.
13.
Egzamin poprawkowy nie może być przeprowadzony później niż w ostatnim dniu w danym roku szkolnym.
14.
Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
15.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość, na wniosek dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.
16.
Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
17.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej w Polsce prowadzącej kształcenie na odległość, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 4.
18.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, do oceniania i klasyfikowania uczniów uczestniczących w kształceniu na odległość w szkołach w Polsce stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z wyjątkiem art. 44b ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 2.
19.
Absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące w Polsce w kształceniu na odległość obejmującym realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 12.
1.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkołach za granicą i szkołach polskich są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli oddział liczy co najmniej 7 uczniów.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej, dyrektor Ośrodka może wyrazić zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale liczącym mniej niż 7 uczniów.
3.
Jeżeli oddział liczy mniej niż 7 uczniów i dyrektor Ośrodka nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w grupach międzyklasowych.
4.
Godzina lekcyjna w szkołach trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy.
§ 13.
W szkołach nie organizuje się oddziałów przedszkolnych.
§ 13a.
1.
Dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną lub inne zdarzenie, które wystąpiło na danym terenie, może być zagrożone zdrowie uczniów.
2.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
3.
Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności grupy uczniów, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły za granicą lub szkoły polskiej, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
§ 14.
1.
Do szkół nie stosuje się art. 68 ust. 3, art. 94, art. 114 i art. 164 ustawy oraz przepisów wydanych na podstawie art. 111 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Do uczniów szkół w Polsce, realizujących programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, stosuje się art. 164 ustawy oraz przepisy wydane na jego podstawie.
§ 15.
1.
Uczniowie i absolwenci szkół otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
2.
Na wniosek rodziców, a w przypadku ucznia pełnoletniego - na wniosek ucznia, kierownik szkoły polskiej wydaje także informację o systemie oświaty kraju, w którym uczeń realizował obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz o zakresie zajęć edukacyjnych zrealizowanych w szkole funkcjonującej w systemie oświaty kraju pobytu ucznia, do której uczeń uczęszczał. Do wniosku o wydanie informacji dołącza się ostatnie świadectwo uzyskane w tej szkole.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL ucznia, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
nazwy szkół, do których uczeń uczęszczał w poszczególnych latach nauki;
3)
wykaz nauczanych przedmiotów i zajęć oraz ich polskie odpowiedniki;
4)
tygodniowy wymiar przedmiotów i zajęć, o których mowa w pkt 3;
5)
zwięzły opis systemu oświaty danego kraju, obejmujący w szczególności:
a)
dane o sposobie i warunkach spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
b)
informację o etapach edukacyjnych i typach szkół,
c)
informację o egzaminach kończących poszczególne etapy edukacyjne,
d)
informację o rodzajach egzaminów i świadectw uprawniających do podjęcia nauki na studiach,
e)
opis systemu oceniania i skalę ocen,
f)
inne istotne informacje dotyczące systemu oświaty danego kraju.
4.
Informację, o której mowa w ust. 2, sporządza się w postaci papierowej.
5.
Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do szkół w Polsce i szkół za granicą realizujących programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 16.
Szkoły są obowiązane gromadzić i udostępniać księgozbiór biblioteczny wspomagający realizację programów nauczania oraz samokształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli.
§ 17.
Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych nad działalnością szkół za granicą i szkół polskich we współpracy z kierownikami właściwych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 18.
1.
Szkołą za granicą kieruje dyrektor, a szkołą polską kierownik.
2.
Dyrektor szkoły za granicą i kierownik szkoły polskiej sprawują nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi odpowiednio w szkole za granicą lub szkole polskiej.
§ 19.
1.
Minister powierza stanowisko dyrektora Ośrodka oraz stanowisko dyrektora szkoły za granicą, a także odwołuje z tych stanowisk. Do odwołania dyrektora szkoły za granicą nie stosuje się przepisów art. 66 ustawy.
2.
Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły za granicą wyłania się w drodze konkursu.
3.
W celu przeprowadzenia konkursu minister powołuje komisję konkursową w składzie:
1)
trzech przedstawicieli ministra;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;
3)
dyrektor Ośrodka.
4.
Minister ustala regulamin konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej. Przepisów art. 63 ust. 14-18 ustawy, a także przepisów wydanych na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy nie stosuje się.
§ 20.
1.
Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, powierza stanowisko kierownika szkoły polskiej, a także odwołuje z tego stanowiska.
2.
Kandydata na stanowisko kierownika szkoły polskiej wyłania się w drodze konkursu.
3.
W celu przeprowadzenia konkursu dyrektor Ośrodka powołuje komisję konkursową w składzie:
1)
trzech przedstawicieli Ośrodka;
2)
przedstawiciel ministra;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych.
4.
Dyrektor Ośrodka ustala regulamin konkursu na stanowisko kierownika szkoły polskiej oraz tryb pracy komisji konkursowej.
5.
Stanowisko kierownika szkoły polskiej powierza się na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.
6.
Warunkiem przedłużenia okresu powierzenia stanowiska kierownika szkoły polskiej jest uzyskanie przez osobę, której powierzono stanowisko kierownika szkoły polskiej, pozytywnej oceny pracy dokonanej na wniosek tej osoby, na warunkach i w trybie określonych w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 12 tej ustawy.
§ 21.
1.
Stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły za granicą oraz stanowisko kierownika szkoły polskiej może zostać powierzone osobie spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy.
2.
Do tworzenia stanowiska wicedyrektora nie stosuje się art. 97 ustawy.
3.
Jeżeli nie jest możliwe wyłonienie osoby spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy, dyrektor Ośrodka powierza pełnienie obowiązków dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej nauczycielowi zatrudnionemu w szkole za granicą lub szkole polskiej, do czasu wyłonienia osoby spełniającej te wymagania, nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego.
4.
Jeżeli nie jest możliwe powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej nauczycielowi, o którym mowa w ust. 3, dyrektor Ośrodka może powołać na stanowisko dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej osobę niespełniającą wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy, do czasu wyłonienia osoby spełniającej te wymagania, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.
5.
Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej osoby, o której mowa w ust. 4, może nastąpić, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące wymagania:
1)
posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)
ukończyła studia magisterskie;
3)
posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
4)
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5)
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
6)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)
nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495);
8)
w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480).
6.
W przypadku powołania na stanowisko dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej osoby, o której mowa w ust. 4, niebędącej nauczycielem albo będącej nauczycielem posiadającym niższy stopień awansu zawodowego niż nauczyciel kontraktowy, nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli szkoły za granicą lub szkoły polskiej sprawuje dyrektor Ośrodka.
§ 22.
Dyrektor Ośrodka zatrudnia osobę, której ma być powierzone stanowisko dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej, na podstawie umowy o pracę na czas określony równy okresowi powierzenia stanowiska.
§ 23.
1.
Dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej zatrudniają nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami odpowiednio w szkole za granicą lub szkole polskiej.
2.
Dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej, za zgodą dyrektora Ośrodka, może oddelegować nauczyciela zatrudnionego w szkole za granicą lub szkole polskiej do pracy w sekcji polskiej działającej w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego kraju, zwanej dalej "sekcją polską".
§ 24.
1.
Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub kierownika szkoły polskiej zatrudniających nauczycieli oddelegowanych do pracy w sekcjach polskich, może powierzyć nauczycielowi oddelegowanemu zadania kierownika sekcji polskiej. Zadania kierownika nie mogą naruszać prawa kraju, w którym działa sekcja polska.
2.
Dyrektor Ośrodka, powierzając zadania kierownika sekcji polskiej, określa zakres zadań dotyczących koordynowania pracy nauczycieli oddelegowanych do pracy w sekcji polskiej oraz sprawowania nad nimi nadzoru pedagogicznego.
3.
W przypadku gdy w danej sekcji polskiej żadnemu z nauczycieli nie zostały powierzone zadania kierownika sekcji polskiej, nadzór pedagogiczny nad nauczycielami tej sekcji sprawuje dyrektor Ośrodka.
§ 25.
1.
Dyrektor Ośrodka, za zgodą ministra, na wniosek dyrektora szkoły za granicą może utworzyć w szkole za granicą stanowisko wicedyrektora. Zadania wicedyrektora określa statut szkoły za granicą.
2.
Dyrektor szkoły za granicą, po zasięgnięciu opinii dyrektora Ośrodka, powierza stanowisko wicedyrektora nauczycielowi zatrudnionemu w szkole za granicą.
3.
Kierownik szkoły polskiej może upoważnić nauczyciela zatrudnionego w tej szkole do zastępowania go podczas jego nieobecności, w zakresie określonym w upoważnieniu. O udzieleniu upoważnienia kierownik szkoły polskiej informuje dyrektora Ośrodka.
4.
Jeżeli kierownik szkoły polskiej nie udzielił upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, dyrektor Ośrodka może powierzyć nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole pełnienie obowiązków kierownika szkoły polskiej podczas jego nieobecności.
§ 26.
Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.
§ 27.
1.
Organizację kształcenia w szkołach europejskich określają postanowienia Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.
2.
Nauczycieli do pracy w szkołach europejskich kieruje minister.
3.
Minister może kierować do pracy w szkołach europejskich osoby niebędące nauczycielami na inne stanowiska niż stanowiska nauczycieli.
4.
Kandydatów na nauczycieli i kandydatów na inne stanowiska w szkołach europejskich wyłania się w drodze konkursu.
5.
Minister powołuje komisję konkursową oraz ustala jej skład i regulamin działania. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej jeden wizytator albo starszy wizytator, o których mowa w § 29 ust. 1.
§ 28.
Dyrektor Ośrodka zatrudnia w Ośrodku nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, skierowanych do pracy w szkole europejskiej, na podstawie umowy o pracę na czas określony równy okresowi skierowania.
§ 29.
1.
Nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach europejskich sprawują wizytatorzy lub starsi wizytatorzy zatrudnieni w Ośrodku.
2.
Zakres nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach europejskich określają postanowienia Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.
3.
Dyrektor Ośrodka przedstawia ministrowi:
1)
do dnia 31 sierpnia każdego roku - plany nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach europejskich, na kolejny rok szkolny;
2)
do dnia 15 października każdego roku - wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach europejskich, sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.
§ 30.
1.
Uczniowie realizujący programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego oraz plany nauczania uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach przed rokiem szkolnym 2017/2018, realizują dotychczasowe programy nauczania i plany nauczania, określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454 oraz z 2017 r. poz. 1649).
2.
Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, uczniowie klasy VI szkoły podstawowej w Polsce i uczniowie klasy VI szkoły podstawowej za granicą, realizujący programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego oraz plany nauczania uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, realizują programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz plany nauczania uzupełniającego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 31.
Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej w Polsce i uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej za granicą, którzy realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, do roku szkolnego 2019/2020 mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Przystąpienie przez tych uczniów do egzaminu ósmoklasisty nie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
§ 32.
Z dniem 1 września 2019 r. koordynatorzy sekcji polskich stają się kierownikami sekcji polskich, o których mowa w § 24 ust. 1.
§ 33.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Załącznik 1 RAMY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKÓŁ POLSKICH SZKOŁA PODSTAWOWA
Załącznik 2 PLANY NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel