Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1551)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..1658
2019-09-01 Dz.U.19..1627 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..1551
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.)

Na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;
2)
zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego;
3)
sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki;
4)
wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych;
5)
kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
6)
kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, a także szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy;
3)
placówce - należy przez to rozumieć publiczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy;
3a)
dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć także kierownika szkoły polskiej;
4)
ewaluacji - należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce;
5)
ewaluacji zewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
6)
ewaluacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki;
7)
ewaluacji całościowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy;
8)
ewaluacji problemowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy;
9)
kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
10)
wspomaganiu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków;
11)
monitorowaniu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce, obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki;
12)
platformie - należy przez to rozumieć elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy.
§ 3.
1.
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych.
2.
Działania planowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
3.
Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy wystąpi potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1.
4.
Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.
§ 4.
Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:
1)
współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;
2)
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;
3)
pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
§ 5.
Formami nadzoru pedagogicznego są:
1)
ewaluacja;
2)
kontrola;
3)
wspomaganie;
4)
monitorowanie.
§ 6.
1.
Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "wymaganiami".
2.
Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
1)
zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
2)
opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
3)
przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2.
§ 7.
1.
Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, oraz kurator oświaty mogą wyznaczyć wspólny zespół w celu przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole.
3.
W przypadku organu sprawującego nadzór pedagogiczny innego niż kurator oświaty, ewaluacja zewnętrzna może być również przeprowadzona przez wyznaczoną przez ten organ osobę.
§ 8.
1.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, jej terminie i zakresie.
2.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji zewnętrznej w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, ewaluacja może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w zawiadomieniu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zmianie terminu ewaluacji zewnętrznej.
§ 9.
1.
Ewaluację zewnętrzną przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:
1)
datę wydania i numer upoważnienia;
2)
podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji;
3)
imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację;
4)
nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5)
zakres ewaluacji;
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności ewaluacji w szkole lub placówce;
7)
pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2.
Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki - zakres i harmonogram ewaluacji.
3.
Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.
4.
Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
5.
Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 4, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni w ciągu kolejnych trzech tygodni.
6.
Do czasu trwania czynności ewaluacji zewnętrznej, o których mowa w ust. 4 i 5, nie wlicza się czasu trwania czynności, o których mowa w ust. 2.
§ 10.
1.
Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej:
1)
uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;
2)
uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;
3)
dokumentują czynności ewaluacji.
2.
Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji.
§ 11.
1.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji.
2.
W przypadku przerwania ewaluacji zewnętrznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji zewnętrznej i jego przyczynach.
3.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, może przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne stanowisko wobec przyczyn przerwania ewaluacji zewnętrznej.
4.
W przypadku przerwania ewaluacji całościowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową w innym terminie.
5.
W przypadku przerwania ewaluacji problemowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.
§ 12.
1.
Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu z ewaluacji, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.
2.
Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z ewaluacji zawierający:
1)
wyniki ewaluacji obejmujące opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
2)
wnioski z ewaluacji.
3.
Raport z ewaluacji sporządza się w terminie 25 dni roboczych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.
4.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - kurator oświaty, przekazuje raport z ewaluacji dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.
5.
Raport z ewaluacji może zostać przekazany dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
6.
Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - przez kuratora oświaty, dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu z ewaluacji.
7.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, informuje radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji.
8.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące tego raportu.
9.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, zajmują pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazują je dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
10.
W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, dokonują zmian w raporcie z ewaluacji i przekazują go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty, przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 14.
1.
Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jej terminie i tematyce.
3.
Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:
1)
datę wydania i numer upoważnienia;
2)
podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;
3)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;
4)
nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5)
tematykę kontroli;
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności kontroli;
7)
pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4.
Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontroli nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.
5.
Kontrola przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, nie powinna trwać dłużej niż 2 dni.
§ 15.
1.
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, zwana dalej "kontrolującym":
1)
rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;
2)
zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;
3)
zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli;
4)
dokumentuje czynności kontroli.
2.
Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontroli stanowią akta kontroli.
§ 16.
1.
Kontrolujący sporządza protokół kontroli, który zawiera:
1)
nazwę szkoły lub placówki, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;
2)
nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
3)
terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywały się czynności kontroli w szkole lub placówce;
4)
tematykę kontroli;
5)
opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, oraz zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli wraz z terminem ich realizacji, o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;
6)
pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
7)
parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu;
8)
podpisy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki oraz miejsce i datę podpisania protokołu.
2.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce. Drugi egzemplarz protokołu kontroli kontrolujący włącza do akt kontroli.
§ 17.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy.
2.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.
§ 18.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.
3.
W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.
4.
W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń.
§ 19.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez:
1)
przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;
2)
organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
3)
przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.
§ 19a.
Monitorowanie podejmowane przez kuratora oświaty, przewidziane w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest przeprowadzane z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 19b.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem monitorowania, dyrektora szkoły lub placówki o zamiarze przeprowadzenia monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jego terminie i zakresie
§ 20.
1.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
2.
Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
liczbę ewaluacji całościowych oraz liczbę i zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
2)
liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
3)
zakres monitorowania, typy szkół i rodzaje placówek objętych monitorowaniem oraz ich liczbę.
3.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, przez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy ten plan.
4.
W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w trakcie roku szkolnego zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej kuratorium oświaty.
§ 21.
Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.
§ 22.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1)
przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2)
kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3)
wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a)
diagnozę pracy szkoły lub placówki,
b)
planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
c)
prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
4)
monitoruje pracę szkoły lub placówki.
2.
Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.
3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1)
analizuje dokumentację przebiegu nauczania;
2)
obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.
§ 23.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
2.
Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
3.
Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2)
tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3)
zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3;
4)
plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;
5)
zakres monitorowania, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4.
4.
W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.
§ 24.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
§ 25.
Na platformie są gromadzone:
1)
dane identyfikacyjne szkół i placówek:
a)
nazwa,
b)
typ szkoły albo rodzaj placówki,
c)
adres siedziby szkoły lub placówki oraz numer telefonu, numer faksu i adres strony internetowej,
d)
numer identyfikacyjny szkoły lub placówki w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
e)
status publicznoprawny: szkoła lub placówka publiczna, niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej albo szkoła lub placówka niepubliczna;
2)
informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w trakcie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznych od dyrektorów szkół i placówek oraz osób, o których mowa w § 10 ust. 2;
3)
wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych, o których mowa w § 12 ust. 2;
4)
informacje uzyskane w trakcie przeprowadzania kontroli przewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, zawarte w arkuszach kontroli, o których mowa w § 13;
5)
informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań planowych, zgodnie z § 3 ust. 2, w szczególności opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości i zalecenia, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5;
6)
informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań doraźnych zgodnie z § 3 ust. 3;
7)
informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, zawarte w arkuszach monitorowania, o których mowa w § 19a.
§ 26.
1.
Dostęp do platformy uzyskują w zakresie:
1)
wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego do przeprowadzania ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na platformie i opracowania wyników - pracownicy urzędów obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań;
2)
wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie ewaluacji i kontroli prowadzonej w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych narzędziach - nauczyciele, uczniowie i rodzice;
3)
wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie ewaluacji i monitorowania prowadzonych w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych narzędziach - dyrektorzy tych szkół i placówek;
4)
wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach lub placówkach - przedstawiciele organów prowadzących te szkoły lub placówki;
5)
wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki.
2.
W kuratoriach oświaty pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskują dostęp do danych gromadzonych na platformie, dotyczących szkół i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje dany kurator oświaty.
§ 27.
1.
Użytkownikami platformy mogą być osoby, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
2.
Osobiste konto użytkownika jest tworzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, następujących informacji dotyczących osoby, która ma być użytkownikiem platformy:
1)
imię i nazwisko;
2)
zajmowane stanowisko;
3)
zakres zadań realizowanych z wykorzystaniem platformy;
4)
służbowy adres poczty elektronicznej.
3.
Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do platformy. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane.
4.
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu.
5.
Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.
6.
Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie przez mechanizmy platformy podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.
7.
Osobiste konto użytkownika jest likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po przekazaniu przez podmioty, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wniosku o likwidację osobistego konta użytkownika zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4.
§ 28.
1.
Osobom, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 i 3, umożliwia się dostęp do platformy:
1)
na terenie szkoły lub placówki - przez odblokowanie dostępu do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania;
2)
poza terenem szkoły lub placówki - przez udostępnienie kodu PIN, za pomocą którego osoby te uzyskują dostęp do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania; kod PIN składa się z co najmniej 4 znaków i jest udostępniany na czas prowadzenia danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania.
2.
Odblokowania dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz udostępnienia kodu PIN, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje pracownik, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego.
§ 29.
1.
Ustala się następujący wykaz stanowisk w urzędach obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych lub organach, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy, oraz kuratoriach oświaty, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:
1)
w urzędach obsługujących ministrów: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
2)
w kuratoriach oświaty:
a)
kuratorzy oświaty oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b)
kierownicy komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
3)
w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy:
a)
dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
4)
w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 60 ust. 6 ustawy:
a)
pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
5)
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych i aresztach śledczych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.
2.
Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:
1)
nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
a)
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
b)
co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
c)
co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
2)
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
3.
Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w ust. 1, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i placówkach, są obowiązane do odbycia, przynajmniej raz na 2 lata, doskonalenia w zakresie ewaluacji organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4.
Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.
§ 30.
Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy, osobom, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają dorobek naukowy lub znaczący dorobek zawodowy w dziedzinie związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz.
§ 30a.
Przepisy § 2 pkt 4, 6 i 9-11, § 3 ust. 1 i 4, § 4 i § 5 oraz § 22-24 stosuje się odpowiednio do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę.
§ 31.
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w art. 321 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
§ 32.
Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w § 29 ust. 1, z wyjątkiem kuratora oświaty, spełniające wymagania określone w § 30 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) zachowują prawo do zajmowania tych stanowisk.
§ 33.
Kuratorzy oświaty opracują i przedstawią ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października 2017 r., wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.
§ 34.
Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2017/2018 na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 15 września 2017 r.
§ 35.
Przepisów § 22-24 i § 34 nie stosuje się do niepublicznych szkół i placówek.
§ 36.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel