Dni wolne od zajęć ustali dyrektor szkoły

Data publikacji: 26 sierpnia 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego daje dyrektorowi szkoły do dyspozycji kilka dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor sam ustali, kiedy w jego placówce uczniowie będą mieli wolne. Ponadto o terminie ferii zimowych dowiemy się o rok wcześniej! Sprawdź, jakie zmiany w organizacji roku szkolnego planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej!

Proponowane zmiany pozwolą dopasować organizację roku szkolnego do specyfiki placówki

Projektowane zmiany wynikają z potrzeby stworzenia w każdej szkole optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, mając na uwadze właściwą organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz elastyczne planowanie innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, np. dni, które zgodnie z przepisami ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych są świętami religijnymi niebędącymi dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Od 6 do 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć

Dyrektor szkoły lub placówki, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla, odpowiednio:

 1. szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni;
 2. gimnazjów - do 8 dni;
 3. liceów, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.
Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Ilość dni i ich wskazanie zależą od specyfiki placówki, terminów egzaminów itp.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są w szczególności:

 1. dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 2. dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 3. dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach ponadgimnazjalnych;
 4. dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 5. dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 6. dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;
 7. piątek po święcie Bożego Ciała.
Do 30 września trzeba zaplanować kiedy będzie „laba”

Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie do 30 września tego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2010/2011 dyrektor szkoły będzie miał czas do 15 października.
Dyrektor może sam ustalić więcej dni wolnych, jeśli będą odpracowane w sobotę

Dyrektorowi szkoły została przyznana kompetencja do ustalania, w porozumieniu z organem prowadzącym dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w dniu ważnego wydarzenia państwowego), pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

W ustalone dni wolne - szkoła organizuje opiekę uczniom

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów. Projektowany przepis w sposób jednoznaczny zobowiązuje dyrektorów szkół do zorganizowania opieki wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli!
O terminie ferii zimowych dowiemy się rok wcześniej

Projekt rozporządzenie zakłada, że termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach zostanie ogłoszony nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o 2 lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2011/2012 zostanie ogłoszony do 31 grudnia 2010 r.
Koniec zajęć - w ostatni piątek czerwca!

Dotychczasowa organizacja roku szkolnego przewidywała zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najbliższy piątek po 18 czerwca. Zgodnie z projektem rozporządzenia zajęcia mają kończyć się w ostatni piątek czerwca.

W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w  22 czerwca 2011 r.
 • Projekt  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
 Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel