Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Przekazanie stowarzyszeniu szkoły gminnej – co z dokumentacją

Pytanie: W przypadku przekazania przez gminę szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu, gdzie szkoła powinna przekazać dokumentację szkolną?

Opinia o pracy dyrektora szkoły – jak powinna wyglądać

Pytanie: Nauczyciele wystawiają opinię dyrektorowi, który ubiega się ponownie o to stanowisko. Powinna być do tego uchwała. Jak prawidłowo napisać taką opinię?

Jakie regulaminy obowiązują w szkole

Pytanie: Czy to, jakie regulaminy zostaną opracowane w szkole, zależy od przepisów oświatowych? Czy jest gdzieś stworzona lista regulaminów?

Czy dyrektor wydaje zarządzenie po uchwale rady pedagogicznej

Pytanie: Czy jeśli rada pedagogiczna podejmuje uchwałę, to dyrektor musi oprócz tego jeszcze formułować zarządzenie? Chodzi o przypadki, gdy np. zgłoszona innowacja jest uchwalona przez radę pedagogiczną, a oprócz tego, czy musi być zarządzenie w tej sprawie?

Procedura wypisu dziecka ze szkoły – czy obowiązkowa

Pytanie: Czy w szkole podstawowej powinna być opracowana Procedura wypisu dziecka ze szkoły?

W jaki sposób przechowywać decyzje dyrektora szkoły

Pytanie: Czy decyzje, które podejmuje dyrektor, związane z pracą administracji, nauczycieli i uczniami, mają być w jednym segregatorze? Czy ich numeracja powinna być wspólna czy można mieć decyzje związane z uczniami w osobnym segregatorze i oddzielnymi numerami niezależnymi od administracji i nauczycieli? Czy numer decyzji powinien być na rok szkolny czy kalendarzowy?

Jak dokumentować wyjścia klasy poza teren szkoły podczas zajęć WF

Pytanie: Prośba o pomoc w ustaleniu najbardziej praktycznego sposobu dokumentowania wyjść klasy poza teren szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego. Jeżeli klasa korzystała z ładnej pogody we wrześniu i regularnie realizowała zajęcia wychowania fizycznego na podwórku, chodząc do parku i tam ćwicząc, czy na każdą taką lekcję musi być sporządzona karta wycieczki razem z listą uczniów? Czy może jest tu możliwość zastosowania jednego dokumentu? Czy nie kwalifikować tego jako wycieczki i wpisywać do rejestru wyjść?

Polityka antydyskryminacyjna – czy obowiązkowa w szkole

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej?

Zmiana terminu zakończenia I półrocza – czy może być dokonana zarządzeniem dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zarządzeniem zmienić termin zakończenia I semestru? W statucie szkoły jest zapis, że koniec semestru następuje 15 stycznia.

Duplikat legitymacji – o czym pamiętać w związku z jego wydaniem

Pytanie: Uczeń złożył wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu zniszczenia lub zgubienia. Jaki powinien być numer duplikatu legitymacji? Czy na duplikacie legitymacji szkolnej umieszczamy słowo duplikat? Jaką datę podać na duplikacie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel