Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Sprawdź, jak ewidencjonować druki ścisłego zarachowania

Pytanie: W jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw szkolnych (giloszy), legitymacji szkolnych i kart rowerowych w szkole. Jestem w posiadaniu następujących rejestrów: szkolny rejestr rozrachunku świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych. Czy zakupione i wydawane druki zapisywać w tych rejestrach czy prowadzić oddzielny rejestr druków ścisłego zarachowania? Jaki powinien być prawidłowy zapis w instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania?

Co powinno znaleźć się w statucie liceum z klasami nowego typu

Pytanie: Od 1 września w dotychczasowym 3-letnim liceum pojawią się również klasy pierwsze nowego 4-letniego liceum. W związku z tym jakie regulacje powinien zawierać statut takiego liceum? Co z programem wychowawczo-profilaktycznym?

Jakie dokumenty może podpisywać wicedyrektor szkoły w zastępstwie za dyrektora

Pytanie: Czy do podpisywania dokumentów wicedyrektor powinien posiadać upoważnienie dyrektora? Jakiej pieczątki powinien używać wicedyrektor podczas nieobecności dyrektora (urlop, zwolnienie lekarskie)? Czy wicedyrektor powinien używać pieczątki w zastępstwie, z upoważnienia - w jakich sytuacjach?

Czy zarządzenia dyrektora muszą być numerowane

Pytanie: Czy jest konieczność numerowania zarządzeń dyrektora, czy wystarczy zapis „z dnia...”?

Czy należy podać dane uczniów objętych kształceniem specjalnym organowi prowadzącemu

Pytanie: Organ prowadzący zwrócił się z prośbą o podanie danych uczniów, którzy posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym, w związku z koniecznością wyliczenia aktualnych kwot dotacji. Czy dyrektor może przekazać do organu dane uczniów?

Czy świetlica może prowadzić dzienniki w formie papierowej, gdy w szkole przyjęta jest forma elektroniczna

Pytanie: Szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej. Czy w związku z tym możemy dla świetlicy prowadzić tylko dzienniki papierowe?

Uchylenie patrona szkoły – co z dokumentacją

Pytanie: Szkoła ma uchylone imię patrona. Czy w związku z tym należy zmienić wszystkie regulaminy i procedury? Jeśli tak, to w jaki sposób należy zatwierdzać regulaminy: wycieczek, pracowni, regulamin korzystania z boiska szkolnego, sali gimnastycznej, korzystania z szatni, regulamin korzystania z terenu przyszkolnego, regulamin placu zabaw, procedur postępowania w szkole, stołówki?

W jakiej formie powinna być wydana informacja o terminie zebrania z rodzicami

Pytanie: Czy informacja o terminie i przebiegu zebrania z rodzicami powinna mieć formę zarządzenia?

Wydanie uczniom e-legitymacji – na jakich zasadach

Pytanie: Dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej chce wydać uczniom e-legitymacje. Jest zgoda organu prowadzącego na taką dyspozycję. Co należy zrobić, aby wydać taki dokument?

Połączenie szkoły i przedszkola w zespół – czy trzeba zmienić NIP i REGON

Pytanie: Od 1 września na mocy uchwały gminy zostanie utworzony zespół szkolno-przedszkolny, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa oraz przedszkole gminne, do tej pory funkcjonujące jako odrębne jednostki. Każda z nich miała nadany swój indywidualny NIP. Czy w przypadku takiego połączenia jednostek w zespół należy dokonać jedynie aktualizacji numeru NIP czy należy złożyć wniosek o nowy numer? Czy tak samo będzie w przypadku numeru REGON?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel