Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Kiedy trzeba wydać legitymację szkolną dziecku niepełnosprawnemu

Pytanie: W jakim przypadku należy wydać dziecku legitymację szkolną dziecka niepełnosprawnego – dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS?

Przejście z księgi zarządzeń z wersji papierowej na elektroniczną

Pytanie: W jaki sposób należy przejść z zarządzeń dyrektora w wersji papierowej na wersję cyfrową? Czy taką zmianę wprowadza się zarządzeniem czy innym dokumentem?

Zmiana danych adresowych szkoły po zmianie nazwy ulicy

Pytanie: Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy, przy której znajduje się budynek szkoły. Na jakiej podstawie prawnej i jak należy dokonać zmiany danych adresowych szkoły?

Uchwały organu stanowiącego w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy o finansowaniu oświaty

Pytanie: Jakie uchwały musi przyjąć organ stanowiący JST przed 1 września 2018 r. ze względu na zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych?

Promowanie ucznia zdolnego do klasy programowo wyższej – czy jest wzór wniosku rodziców

Pytanie: Rodzic chce przenieść zdolne dziecko do klasy programowo wyższej (posiada stosowną opinię z poradni). Czy rodzic wypełnia wniosek wg jakiegoś wzoru czy pisze pismo własnoręcznie?

Jak wpisywać do elektronicznej księgi zarządzenia dyrektora

Pytanie: W szkole prowadzona jest elektroniczna książka zarządzeń. Czy pisząc zarządzenie  do wprowadzenia regulaminu czy też procedur, dokument ten powinien stanowić załącznik w księdze, tzn. być na kolejnych stronach zarządzenia (numerowanych stronach)?

Regulaminy w szkole – czy powinny być wprowadzane zarządzeniem dyrektora

Pytanie: Czy obowiązujące w szkole regulaminy powinny być wprowadzane zarządzeniem dyrektora szkoły? Czy taki sam tryb należy stosować w przypadku regulaminów niezależnych organów szkoły jak rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski?

Czy instrukcja inwentaryzacyjna musi być wprowadzona odrębnym zarządzeniem

Pytanie: Czy instrukcję inwentaryzacyjną powinno wprowadzić się zgodnie z oznaczeniem roku obrotowego (do tej pory była załącznikiem do tzw. polityki rachunkowości)? Po audycie z zaleceniami zmian chcemy ją wyłączyć z polityki i wprowadzić jako oddzielną instrukcją wprowadzoną zarządzeniem.

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę szkolną – jak przechowywać i komu udostępniać

Pytanie: Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę szkolną dotycząca uczniów naszej szkoły m.in.: dotycząca testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, badania wzrok, słuchu, postawy ciała), czy pisemnych zgód rodziców? Kto powinien mieć wgląd do tej dokumentacji?

Co zrobić w przypadku błędnej podstawy prawnej na decyzji administracyjnej

Pytanie: Czy w przypadku podania złej podstawy prawnej na decyzji administracyjnej, należy wprowadzić aneks do tej decyzji czy wydać nową?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel