Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r., poz. 481)

Dz.U.17..481
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz.U. z dnia 6 marca 2017 r.)

Na podstawie art. 22aw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać dopuszczane do użytku szkolnego podręczniki;
2)
rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego;
3)
szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
4)
dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;
5)
wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników;
6)
tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.
2.
Rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających podstawę programową:
1)
kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe";
2)
kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.
§ 2.
1.
Podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznik do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, w tym podręcznik do kształcenia specjalnego oraz podręcznik dla mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym:
1)
jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
a)
uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
b)
jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
c)
zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania,
d)
ma logiczną konstrukcję;
2)
zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na dane zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
3)
zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;
4)
umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
5)
określa zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony - w przypadku szkoły ponadpodstawowej;
6)
zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;
7)
ma przejrzystą szatę graficzną;
8)
nie zawiera opisu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych;
9)
w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku w postaci papierowej, wymagających udzielenia przez ucznia pisemnej odpowiedzi - podręcznik zawiera informację, że odpowiedzi tej nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są zaciemnione i przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu.
2.
Podręcznik do historii i geografii uwzględnia ponadto zalecenia dwustronnych komisji podręcznikowych oraz innych komisji i zespołów do spraw podręczników, działających na podstawie międzypaństwowych umów dotyczących współpracy w zakresie edukacji lub porozumień komitetów narodowych UNESCO.
3.
Podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznik do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej jest przeznaczony do realizacji określonego w podstawie programowej kształcenia ogólnego poziomu zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego.
4.
W przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, podręcznika do języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo, do którego dołączono nagrania dźwiękowe rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu, zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub w Internecie, nagrania te stanowią integralną część podręcznika.
5.
Podręcznik do:
1)
własnej historii i kultury mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
2)
geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa
-
zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z tego zakresu; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Podręcznik do kształcenia w zawodzie, w tym podręcznik do kształcenia specjalnego, spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7, a ponadto:
1)
zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zakresie:
a)
zawodu, w formie efektów kształcenia właściwych dla tego zawodu: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, lub
b)
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w formie efektów kształcenia właściwych dla tej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniono tę kwalifikację, oraz efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, lub
c)
jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w formie efektów kształcenia właściwych dla tej części kwalifikacji;
2)
zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do:
a)
minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego wskazanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach - w przypadku podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
b)
minimalnej liczby godzin stanowiącej iloraz liczby godzin kształcenia zawodowego przewidzianej dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji - w przypadku podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie;
3)
umożliwia uczniom osiągnięcie efektów kształcenia opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;
4)
nie zawiera opisu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych.
§ 4.
1.
Podręcznik w postaci elektronicznej może być zamieszczony na informatycznym nośniku danych lub w Internecie.
2.
Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera:
1)
opis sposobu uruchomienia albo opis sposobu instalacji i uruchomienia;
2)
system pomocy zawierający opis użytkowania podręcznika;
3)
mechanizmy nawigacji i wyszukiwania, w szczególności spis treści i skorowidz w postaci hiperłączy;
4)
opcję drukowania treści podręcznika, z wyłączeniem dynamicznych elementów multimedialnych, których wydrukowanie nie jest możliwe.
3.
Podręcznik w postaci elektronicznej jest opracowywany z uwzględnieniem wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA.
§ 5.
Dopuszczeniu do użytku szkolnego nie podlegają podręczniki do przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa.
§ 6.
1.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców wpisanych na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym:
1)
dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika do kształcenia specjalnego jedną opinię sporządza rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia specjalnego;
2)
jednej opinii językowej zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.
2.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej do przedmiotu przyroda nauczanego w klasie IV szkoły podstawowej jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców wpisanych na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym:
1)
dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, po jednej z zakresu biologii i geografii, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika do kształcenia specjalnego co najmniej jedną opinię sporządza rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia specjalnego;
2)
jednej opinii językowej zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.
3.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci elektronicznej jest uzyskanie czterech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców wpisanych na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym:
1)
dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1, z tym że opinie merytoryczno-dydaktyczne zawierają ponadto ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 4 ust. 2;
2)
jednej opinii językowej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2;
3)
jednej opinii rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia specjalnego, zawierającej szczegółową ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 4 ust. 2 i 3.
4.
W przypadku podręcznika wydawanego w częściach opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę koncepcji opracowania podręcznika, o której mowa w § 7 ust. 4, w szczególności rozkładu i uwzględnienia treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika.
5.
W przypadku podręcznika, o którym mowa w § 2 ust. 4, opinii merytoryczno-dydaktycznej rzeczoznawcy podlega także dołączone do podręcznika nagranie dźwiękowe.
6.
Warunek uzyskania opinii językowej nie dotyczy podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, podręcznika do języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które nie zawierają tekstów w języku polskim, oraz części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo, która nie zawiera tekstów w języku polskim.
7.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego tłumaczenia na język obcy nowożytny podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego jest uzyskanie jednej pozytywnej opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę wpisanego na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym tłumaczenia i jego zgodności z wydaniem w języku polskim.
§ 7.
1.
Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, zwany dalej "wnioskiem", określa:
1)
etap edukacyjny, rodzaj zajęć edukacyjnych (w tym zakres kształcenia podstawowy lub rozszerzony), typ szkoły, nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony, nazwę lub nazwy kwalifikacji, a w przypadku podręcznika, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c - także nazwy części kwalifikacji;
2)
autora (autorów) podręcznika, tytuł podręcznika, rok jego wydania;
3)
w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej - poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego, określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz informację o poziomie zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zdefiniowanego przez Radę Europy;
4)
w przypadku części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo - informację o poziomie zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, o której mowa w pkt 3;
5)
w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej - opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznika;
6)
w przypadku podręcznika do kształcenia specjalnego - rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których podręcznik jest przeznaczony.
2.
W przypadku podręcznika wydawanego w częściach wniosek dotyczy danej części podręcznika.
3.
Do wniosku dołącza się:
1)
przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika w postaci papierowej zawierający materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki;
2)
przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika w postaci elektronicznej zawierający materiał ilustracyjny zamieszczony na informatycznym nośniku danych lub informację o miejscu zamieszczenia podręcznika w Internecie i sposobie dostępu do tego podręcznika;
3)
w przypadku podręcznika, o którym mowa w § 2 ust. 4 - dołączone do podręcznika nagranie dźwiękowe zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub informację o miejscu zamieszczenia nagrania dźwiękowego w Internecie i sposobie dostępu do tego nagrania;
4)
oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, zwanego dalej "wnioskodawcą", że:
a)
posiada autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu będącego podręcznikiem,
b)
nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;
5)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 albo 2.
4.
W przypadku gdy wniosek dotyczy podręcznika wydawanego w częściach, do wniosku dołącza się również koncepcję opracowania podręcznika zawierającą informację o planowanej liczbie części podręcznika wraz z rozkładem treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika oraz planowany termin złożenia wniosku lub wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego pozostałych części.
5.
Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego zawiera ponadto szczegółową informację o zakresie wprowadzonych zmian.
§ 8.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wskazuje rzeczoznawców właściwych do sporządzenia opinii, o których mowa w § 6 ust. 1-3 i 7, oraz informuje o tym wnioskodawcę.
2.
Wnioskodawca przekazuje każdemu ze wskazanych rzeczoznawców:
1)
przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika w postaci papierowej zawierający materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki;
2)
przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika w postaci elektronicznej zawierający materiał ilustracyjny zamieszczony na informatycznym nośniku danych lub informację o miejscu zamieszczenia podręcznika w Internecie i sposobie dostępu do tego podręcznika;
3)
w przypadku podręcznika, o którym mowa w § 2 ust. 4 - dołączone do podręcznika nagranie dźwiękowe zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub informację o miejscu zamieszczenia nagrania dźwiękowego w Internecie i sposobie dostępu do tego nagrania.
3.
W przypadku podręcznika wydawanego w częściach wnioskodawca przekazuje ponadto każdemu z rzeczoznawców wskazanych do sporządzenia opinii merytoryczno-dydaktycznej koncepcję opracowania podręcznika wydawanego w częściach, o której mowa w § 7 ust. 4, a w przypadku gdy część lub części składające się na podręcznik zostały już dopuszczone do użytku szkolnego - egzemplarze tych części podręcznika.
4.
Rzeczoznawca sporządza opinię w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz podręcznika.
5.
W przypadku złożenia jednocześnie wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego co najmniej dwóch części:
1)
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej - rzeczoznawca sporządza opinię dotyczącą złożonych części podręcznika w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarze części podręcznika;
2)
podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, podręcznika do kształcenia w zawodach oraz podręcznika dla mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym - rzeczoznawca sporządza opinię dotyczącą złożonych części podręcznika w terminie 45 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarze części podręcznika.
§ 9.
1.
Rzeczoznawca stwierdza w opinii, czy podręcznik spełnia warunki określone odpowiednio w art. 22ao ust. 3 pkt 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", oraz § 2-4, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7. Opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika albo stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, z zastrzeżeniem § 10.
2.
W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o negatywnym zaopiniowaniu podręcznika, rzeczoznawca wskazuje w opinii warunki określone odpowiednio w art. 22ao ust. 3 pkt 1-6 ustawy o systemie oświaty oraz w § 2-4, których podręcznik nie spełnia, oraz uzasadnia swoją opinię.
3.
W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, rzeczoznawca wskazuje w opinii wszystkie konieczne do wprowadzenia poprawki.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rzeczoznawca, po przedstawieniu mu poprawionego egzemplarza podręcznika, sporządza opinię końcową stwierdzającą dokonanie wskazanych przez niego poprawek.
5.
W przypadku pozytywnych końcowych opinii merytoryczno-dydaktycznych, o których mowa w ust. 4, poprawione fragmenty podręcznika podlegają ocenie pod względem poprawności językowej. Rzeczoznawca sporządza końcową opinię językową na podstawie przedstawionego mu poprawionego egzemplarza podręcznika wraz z wykazem wprowadzonych poprawek.
6.
Rzeczoznawca sporządza opinię końcową, o której mowa odpowiednio w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał poprawiony egzemplarz podręcznika.
7.
Opinię dotyczącą podręcznika, w tym opinię końcową, rzeczoznawca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz wnioskodawcy.
§ 10.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zwrócić się do rzeczoznawcy wpisanego na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, właściwego ze względu na rodzaj podręcznika, o sporządzenie dodatkowej opinii, w szczególności gdy w stosunku do podręcznika wydano:
1)
opinie dotyczące tego samego zakresu zakończone różniącymi się stwierdzeniami;
2)
negatywną opinię - w przypadku gdy warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego jest uzyskanie jednej opinii w danym zakresie.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje rzeczoznawcy opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
3.
Wnioskodawca przekazuje rzeczoznawcy egzemplarz ostatecznej wersji podręcznika.
4.
Dodatkowa opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika. Dodatkową opinię rzeczoznawca sporządza w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz ostatecznej wersji podręcznika.
§ 11.
1.
Opinie dotyczące podręczników sporządzają rzeczoznawcy wpisani na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe.
2.
Na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, mogą być wpisane osoby posiadające rekomendację stowarzyszenia naukowego, instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej.
3.
Na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, mogą być wpisane osoby posiadające rekomendację szkoły wyższej, jednostki naukowej, stowarzyszenia zawodowego, samorządu gospodarczego, innych organizacji gospodarczych, kuratora oświaty, ministra właściwego w zakresie danego zawodu lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4.
Na listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe mogą być wpisane osoby posiadające rekomendację stowarzyszenia naukowego, instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej oraz dodatkowo rekomendację Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższej prowadzącej studia trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej językoznawstwo i prowadzącej badania w zakresie języka polskiego albo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
§ 12.
Osoba zainteresowana wpisaniem na listę rzeczoznawców składa wniosek do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dołączając:
1)
kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
2)
informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej lub dydaktycznej, a w przypadku kandydata na rzeczoznawcę do spraw podręczników do kształcenia w zawodach - informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie;
3)
rekomendację, o której mowa odpowiednio w § 11 ust. 2 lub 3;
4)
informację o posiadanych kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
5)
oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że:
a)
nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
b)
nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)
nie jest ukarana karą dyscyplinarną.
§ 13.
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazu podręczników:
1)
do kształcenia ogólnego;
2)
do kształcenia w zawodach;
3)
dla mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
4)
do kształcenia specjalnego.
§ 14.
1.
Wydawca podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego zamieszcza w podręczniku adnotację o dopuszczeniu podręcznika do użytku szkolnego. Adnotacja zawiera informację o roku dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego, imiona i nazwiska rzeczoznawców, którzy wydali pozytywne opinie o podręczniku, etap edukacyjny, typ szkoły oraz rodzaj zajęć edukacyjnych (w tym zakres kształcenia podstawowy lub rozszerzony), nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony, nazwę lub nazwy kwalifikacji, a w przypadku:
1)
podręcznika, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c - także nazwy części kwalifikacji;
2)
podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej - także poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a ponadto informację o poziomie zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3;
3)
części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo - także informację o poziomie zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3;
4)
podręcznika do kształcenia specjalnego - informację o rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których podręcznik jest przeznaczony.
2.
Adnotację, o której mowa w ust. 1, w przypadku kolejnego wydania podręcznika lub części podręcznika wydawca zamieszcza wyłącznie w niezmienionej wersji podręcznika lub części podręcznika w stosunku do wersji dopuszczonej do użytku szkolnego.
§ 15.
1.
Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej wnosi opłatę w wysokości 4800 zł, z tym że w przypadku:
1)
podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, podręcznika do języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo, niezawierających tekstów w języku polskim - wysokość opłaty wynosi 3600 zł;
2)
podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy nowożytny podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego - wysokość opłaty wynosi 1600 zł.
2.
Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci elektronicznej wnosi opłatę w wysokości 6000 zł, z tym że w przypadku:
1)
podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej, podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, podręcznika do języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo, niezawierających tekstów w języku polskim - wysokość opłaty wynosi 4800 zł;
2)
podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy nowożytny podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego - wysokość opłaty wynosi 2800 zł.
3.
W przypadku podręcznika wydawanego w częściach opłaty, o których mowa w ust. 1 albo 2, wnosi się za tę część podręcznika, której dotyczy wniosek.
4.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zwrotowi:
1)
na wniosek, w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o umorzenie postępowania w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika, jeżeli wniosek został złożony przed wskazaniem przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rzeczoznawców właściwych do sporządzenia opinii, zgodnie z § 8 ust. 1;
2)
w przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.
§ 16.
Dla podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r., sporządza się odrębny wykaz.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel